ค้นหา

การบริหารงานทั่วไป งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ

การบริหารงานทั่วไป ; งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ

  • งานสรรหากรรมการ อนุกรรมการตาม พรบ.ด้านการศึกษา
  • งานสรรหากรรมการ คณะทำงาน อื่น ๆ

ความเห็นของผู้ชม