ค้นหา

การบริหารงานทั่วไป งานประชาสัมพันธ์

การบริหารงานทั่วไป ; งานประชาสัมพันธ์

  • งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
  • งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
  • งานประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ

ความเห็นของผู้ชม