ค้นหา

การบริหารงานวิชาการ งานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา

การบริหารงานวิชาการ ; งานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา

  • งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
  • งานตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
  • งานวิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
  • งานส่งเสริมและประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

 

ความเห็นของผู้ชม