ค้นหา

การบริหารงานวิชาการ งานการวัดผลและการประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การบริหารงานวิชาการ  ; งานการวัดผลและการประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตร
  • งานสนับสนุนบริการและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
  • งานประสานและบริหารการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติและระดับหน่วยงาน
  • การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  • งานส่งเสริมการนำผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ความเห็นของผู้ชม