ค้นหา

การบริหารงานวิชาการ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการจัดการเรียนรู้

การบริหารงานวิชาการ ;  งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการจัดการเรียนรู้

  • งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  • งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำ ประเมิน ตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา
  • งานส่งเสริมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้

 

 

ความเห็นของผู้ชม