ค้นหา

การบริหารงานการเงินสินทรัพย์ การดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ

การบริหารงานการเงินสินทรัพย์  ; การดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 

  • การจัดซื้อจัดจ้าง
  • การเก็บรักษาพัสดุ
  • การเบิกจ่ายพัสดุ
  • การยืมพัสดุ
  • การตรวจสอบพัสดุประจำปี
  • การจัดทำเอง

 

ความเห็นของผู้ชม