ค้นหา

การบริหารงานการเงินสินทรัพย์ การดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและสินทรัพย์อื่นๆ

การบริหารงานการเงินสินทรัพย์ ;  การดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและสินทรัพย์อื่นๆ

  • งานการให้คำปรึกษาสถานศึกษา หรือหน่วยงานอื่น
  • งานการปฏิบัติงานร่วมกันหรือการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
  • งานการดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและสินทรัพย์อื่นๆ

ความเห็นของผู้ชม