ค้นหา

การบริหารงานแผนและนโยบาย งานการวิเคราะห์จัดตั้งจัดสรรและบริหารงบประมาณ

การบริหารงานแผนและนโยบาย  ; งานการวิเคราะห์จัดตั้งจัดสรรและบริหารงบประมาณ

  • งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
  • งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
  • งานจัดสรรงบประมาณ
  • งานบริหาร โอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
  • งานควบคุม กำกับ การใช้จ่ายงบประมาณ
  • การประเมินความคุ้มค่างบประมาณ การคำนวณต้นทุนการผลิต

 

ความเห็นของผู้ชม