ค้นหา

การบริหารงานแผนและนโยบาย งานนโยบายและแผน

 การบริหารงานแผนและนโยบาย ;  งานนโยบายและแผน

 • งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
 • งานนโยบายใหม่
 • งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
 • งานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
 • งานการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ และการประเมินผลงานตามกลยุทธ์ สพฐ. KRS ARS
 • งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัด
 • งานการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
 • งานการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนโครงการพิเศษ เช่น โรงเรียนดีประจำตำบล
 • งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก เปลี่ยนชื่อ และการรับการถ่ายโอนสถานศึกษา
 • งานการจัดทำแผนที่สถานศึกษา (School Mapping)
 • งานแผนการจัดชั้นเรียน ขยายชั้นเรียนของสถานศึกษา
 • งานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ความเห็นของผู้ชม