ค้นหา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (ตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงปัจจุบัน)

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นแผนสำหรับถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติสู่กรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี ปัจจุบันเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564   คลิกดาวน์โหลดฉบับเต็ม      ฉบับสรุปย่อ

ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559   คลิกดาวน์โหลด  

ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554   คลิกดาวน์โหลด

ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549    คลิกดาวน์โหลด

ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2544    คลิกดาวน์โหลด

ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2535-2539    คลิกดาวน์โหลด

ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2530-2534    คลิกดาวน์โหลด

ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2525-2529    คลิกดาวน์โหลด

ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2520-2524    คลิกดาวน์โหลด

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2515-2519    คลิกดาวน์โหลด

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2510-2514    คลิกดาวน์โหลด

ฉบับที่ 1(ระยะที่ 2)พ.ศ. 2507-2509  คลิกดาวน์โหลด

ฉบับที่ 1(ระยะที่ 1)พ.ศ. 2504-2506  คลิกดาวน์โหลด

ความเห็นของผู้ชม