ค้นหา

แผนปฏิบัติราชการปีงบ 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับของบประมาณ)

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) เพื่อใช้เป็นทิศทางและกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของหน่วยงานในสังกัด สป.ศธ.

  • ภายใต้วิสัยทัศน์ การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21”
  • ซึ่งประกอบด้วย 8 ตัวชี้วัด 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ สรุปดังนี้

 

คลิกดาวน์โหลด สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับจัดทำคำของบประมาณ ประจำปี 2565)

ความเห็นของผู้ชม