ค้นหา

รวมหนังสือเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา

พื้นฐานการศึกษา

ทิศทางแนวโน้มการศึกษา

 

การบริหารจัดการศึกษา

 หนังสือเพิ่มเติม

แผนรองรับภาวะฉุกเฉินของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

หลักการจำแนกประเภทหน่วยงานรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร

พัฒนาการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย

วิวัฒนาการหลักสูตรของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

สำรวจทุนมนุษย์ไทยเมื่อก้าวสู่ AEC ศักยภาพการแข่งขันหรือตัวฉุดร้งการพัฒนา

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรกับอนาคตการพัฒนาประเทศ

กรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทยด้านการศึกษา

เด็กด้อยโอกาสจุดพลิกผันอนาคตของชาติ

นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทย (สคช.)

สาระสังเขปประเด็นการปฏิรูปประเทศไทยด้านการศึกษา

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

ความเห็นของผู้ชม