ค้นหา

ประโยชน์ของการอ่าน

มาอ่านหนังสือกันเถอะ

นอกจากอ่านโน้ตจากของ ผอ. ข้อความทักทาย ชักชวน บอกต่อบน Line หรือ ตาม Facebook เพื่อนแล้ว จำได้ไหมว่า อ่านหนังสือเล่มครั้งสุดท้ายเมื่อไร  อ่านกี่หน้าและอ่านกี่นาที

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park)  ร่วมกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลสำรวจการอ่านของประชากร ประจำปี พ.ศ. 2561 พบว่าคนไทยใช้เวลาอ่านเพิ่มมากขึ้น โดยอ่านหนังสือเล่มร้อยละ 88 และอ่านบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาแรงถึงร้อยละ 75.4  ซึ่งอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันมากขึ้น  สะท้อนว่าหนังสือเล่มยังคงอยู่เคียงคู่สื่อใหม่  ในภาพรวมมีคนไทยอ่านร้อยละ 78.8 ซึ่งหมายถึงยังมีคนไทยที่ไม่อ่านถึงร้อยละ 21.2  คนไทยอ่านหนังสือนานสุด 80นาที/วัน

หากจำแนกตามช่วงวัย พบว่า เด็กอายุระหว่าง 6-14 ปี มีแนวโน้มการอ่านเพิ่มขึ้น ซึ่งนั่นหมายถึงว่าการรณรงค์ส่งเสริมการอ่านในกลุ่มนี้ค่อนข้างได้ผล  เมื่อไปดูในเด็กอายุ 15-24 ปี กลับพบว่าไม่ชอบการอ่านหนังสือถึงร้อยละ 34.9 ขณะที่วัยผู้ใหญ่  25-50 ปี ที่ไม่ชอบอ่านหนังสือมีถึงร้อยละ 32.8  ชี้ให้เห็นว่า หลังการศึกษาช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงทำงานและเกษียณอายุ คนกลุ่มนี้ยังขาดนิสัยรักการอ่าน และยังแสดงให้เห็นว่าการปลูกฝังเรื่องรักการอ่านในคนไทยอาจจะยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ซึ่งนับเป็นเรื่องที่หน่วยงานด้านการส่งเสริมการอ่าน ต้องกลับไปแก้โจทย