Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
25 ก.ค. 59
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
 

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

ความเป็นมา

ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๘ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติเพื่อเฉลิมพระ เกียรติ พระปรีชาด้านการศึกษา ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา ให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับต่างๆ มาโดยตลอด โดยเฉพาะเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตตั้งพระนามรางวัลว่ารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีหรือ Princess Maha Chakri Award และพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง มูลนิธิรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเพื่อเป็นองค์กรหลักในการวางแผนการดำเนินงานและพิจารณารางวัล

 

เจตนารมณ์

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รวม ๑๑ ประเทศ (ประเทศไทย สิงค์โปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา พม่า บรูไน และติมอร์-เลสเต) ประเทศละ ๑ รางวัล จำนวน ๑๑ รางวัล ในปี ๒๕๕๗ เป็นปีแรกที่ทั้ง ๑๑ ประเทศ เริ่มดำเนินการคัดเลือกครูพร้อมกัน เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลครั้งแรก ซึ่งจะจัดราวเดือนตุลาคม ปี ๒๕๕๘ และจะดำเนินการคัดเลือกครูในทุก ๒ ปี โดยคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจะเสนอกรอบแนวคิด ส่วนการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกและกลไกลให้ขึ้นกับดุลพินิจของแต่ละประเทศ และในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ เป็นครั้งที่ ๒

 

กรอบแนวคิดหลักการ

เป็นการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้า ฟ้ามหาจักรีสำหรับประเทศไทย คือ ครูผู้สร้างการเปลลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ และมีคุณูปการต่อการศึกษา โดยสังคมไทยให้การยอมรับและการยกย่องร่วมกันว่าเป็นครูผู้เสียสละ ทุ่มเทให้แก่การทำงานเพื่อลูกศิษย์ตลอดชีวิตการทำงานของตน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจึงเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จของชีวิตความเป็นครู

 

ประเภทรางวัล

ครูผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับจังหวัด คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางและคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะได้รับรางวัล ดังนี้

๑. ครูผู้มีคะแนนสูงสุดจากการตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจะได้รับ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประกอบด้วย เหรียญทองรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ จำนวน ๑ รางวัล

๒. ครูผู้มีคะแนนลำดับที่ ๒ และลำดับที่ ๓ จากการตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จะได้รับ รางวัลคุณากรประกอบด้วย เหรียญเงินรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร

๓. ครูผู้มีคะแนนลำดับที่ ๔ ถึงลำดับที่ ๑๗ จากการตัดสินของคณะกรรมการส่วนกลางจะได้รับ รางวัลครูยิ่งคุณประกอบด้วย เหรียญทองแดงรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร

๔. ครูผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับจังหวัดและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการจะได้รับ รางวัลครูขวัญศิษย์ประกอบด้วย เข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร

 

คุณสมบัติของครูผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ

คุณสมบัติทั่วไป
          ๑) เป็นหรือเคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาของรัฐ เอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนถ้องถิ่น
          ๒) เป็นหรือเคยเป็นครูนอกสถานศึกษาที่สอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ๓) เป็นผู้ปฏิบัติงานสอนและจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลาไมาน้อยกว่า ๒๐ ปี

คุณสมบัติเฉพาะ
          ๑. เป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ สร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์เจริญก้าวหน้าสู่ความสำเร็จในชีวิต มีควาอุตสาหทุ่มเทในการทำภารกิจความเป็รครูโดยตลอดจนมีลูกศิษย์ที่ประสบความ สำเร็จในหลากหลายแวดวงอาชีพกล่าวยกย่องถึงคุณงามความดี
          ๒. เป็นครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา ทั้งในแง่การเป็นแบบอย่างทางจริยธรรมให้แก่เพื่อนครู หรือครูรุ่นน้อง และการทำงานทุ่มแทกับการสอน หรือการจัดการเรียนรู้ การค่นคว้าพัฒนาการสอนจนมีความแตกฉานทั้งในเรื่องเนื้อหาและการจัดกระบวนการ การเรียนรู้ในส่วนที่รับผิดชอบ

ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ

          ๑) ลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่า อายุไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี เสนอชื่อครูผู้เคยสอนตนมาก่อน ในการเสนอชื่อลูกศอษย์ ๑ คนมีสิทธ์ในการเสนอชื่อครูได้เพียง ๑ คนโดยเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด ณ จังหวัดที่ครูผู้ผู้รับการเสนอชื่อปฏิบัติงานอยู่
          ๒) องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการคัดเลือกครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น การเฉพาะ เพื่อมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเป็นระบบติดต่อกันทุกปีจนถึง ปัจจุบันเป้นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี
          ๓) สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ๔) สมาคม มูลนิธิ และองค์กรที่มีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นผู้สรรหาและเสนอชื่อครูในสังกัดหรือครูที่ปฏิบัติงานร่วมกันกับองค์กร ของตน

การสรรหาและคัดเลือก

คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการ ๓ ระดับ โดยมีกระบวนการและขั้นตอนดังนี้

          ขั้นตอนที่ ๑ : การคัดเลือกระดับจังหวัด
          คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด พิจารณาและคัดเลือกครูที่ได้รับมอบการเสนอชื่อตามสัดส่วนจังหวัด และจัดให้มีการรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือก จากนั้นส่งรายชื่อครูผู้ได้รับการคัดเลือกไปให้คณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง

          ขั้นตอนที่ ๒ : การคัดเลือกระดับจังหวัด
          คระกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อที่คณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด (ในขั้นตอนที่ ๑) และรายชื่อจากองค์กรที่มีการคัดเลือกครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป้นการ เสอนเฉพาะมา แล้วคัดเลือกให้เหลือจำนวนไม่เกิน ๒๐ คน จัดให้มีกระบวนการทักท้วง และส่งรายชื่อครูผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ ๑-๓ ให้คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี

          ขั้นตอนที่ ๓: การพิจารณาตัดสิน
          คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พิจารณาตัดสินครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน ๑ คน จากรายชื่อที่เสนอโดยคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง โดยพิจารณาจากเอกสาร หลักฐานที่ได้รับ และอาจใช้วิธีการอื่นที่เหมาะสมแล้วประกาศผลการตัดสินให้ทราบเป็นการทั่วไป

 

กำหนดเวลาการเสนอชื่อและตัดสิน

แผนปฏิบัติการคัดเลือกประเทศไทย

ถามตอบเกี่ยวกับคุณสมบัติและการสมัคร

 

แหล่งข้อมูล

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

https://www.facebook.com/PrincessMahaChakriAward/

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin