Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
25 ต.ค. 59
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ผู้บริหารการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเดือน กันยายน และ ตุลาคม 2559
 

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา

เนื้อหาหลักสูตรนี้และเอกสารของหลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรใหม่

หลักสูตรบริหารเขตพื้นที่การศึกษาอย่างไรให้เกิดผล หลีกพ้นความผิดวินัย ห่างไกลคุก คลิก


หลักการและเหตุผล

        สมรรถนะ (Competency) เป็น ขีดความสามารถในการทำงานของบุคคลากรในองค์กรหรือหน่วยงาน ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ต้องมี และจำเป็นต้องสรรหาบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าวมาทำงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังที่ องค์กรกลางบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรในการคัดเลือกผู้บริหารการศึกษา(รอง ผอ./ผอ. สนง.เขตพื้นที่การศึกษา) ประกอบด้วยการทดสอบความรู้ที่เกี่ยวกับการบริหารงานในสำนักงานฯ และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจัดเป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง อันเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งในการที่จะทำให้ผู้บริหารการศึกษามีขีด ความสามารถ (Competency) ในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ และผลการพัฒนาการศึกษาในที่สุด

วัตถุประสงค์

 • ให้มีความรู้ ความเข้าใจและวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารงานของเขตพื้นที่การศึกษา
 • ให้มีความรู้ ความเข้าใจและวิเคราะห์เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ฯ
 • ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้สนใจที่ต้องการจะพัฒนาความรู้การบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • ครู ผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาที่ต้องการพัฒนาความรู้เพื่อรับการคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน เป็นผู้บริหารการศึกษา ทุกสังกัด

กรอบเนื้อหา

         ขอบข่ายเนื้อหา ประกอบด้วย 9 หน่วยการเรียนรู้ (56 ประเด็น/จุดประสงค์)

วันแรกของการอบรม

     ลงทะเบียน ทดสอบก่อนอบรม

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 นโยบาย คสช. รัฐบาล การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(1-8)
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แผนการศึกษาของชาต การปฏิรูปการศึกษา และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(9-19)
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การนำนโยบายไปสู่ปฏิบัติ และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(20-27)
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(28-33)

วันที่สองของการอบรม

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การบริหารงานวิชาการ(ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา) และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(34-40)
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การบริหารงานงบประมาณ และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(41-46)
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การบริหารงานบุคคล และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(47-52)
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การบริหารงานทั่วไป และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(53-55)
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษา หน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษา และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (56)
 •  สรุปประเด็น     

    ทดสอบหลังการอบรม

    หมายเหตุ ; ตัวเลขในวงเล็บท้ายหน่วยเรียนรู้คือประเด็น/จุดประสงค์)

ระยะเวลาอบรม ;    

รูปแบบการอบรม

 • การบรรยาย ทำแบบทดสอบ นำวิเคราะห์ สรุปประเด็น ใช้สื่อเอกสาร เพาเวอร์พอยท์ วีดีทัศน์ ประกอบ
 • มีการทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และระหว่างเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้

วิทยากร

 • วิทยากรบ้านสอบครู (ดร.บวร  เทศารินทร์)

สิทธิประโยชน์จะได้รับ

 • ชุดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา(รอง/ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา) 1 เล่ม
 • ซีดีข้อมูล และเสียงบรรยาย 1 แผ่น
 • สมุด ปากา พร้อมซองใส่เอกสาร
 • อาหารกลางวัน และอาหารว่างเช้าบ่าย ทั้ง 2 วัน

ค่าลงทะเบียน

 • ค่าลงทะเบียน จำนวน 2,000 บาท (ชำระวันงานฯ)

สอบถามเพิ่มเติม

 • baansobkroo@gmail.com. bawon@hotmail.com
 • โทรศัพท์  081879 6280 (อ.บวร)
 • Line id ; sobkroo

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin