Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
31 ธ.ค. 59
หลักสูตรบริหารเขตพื้นที่การศึกษาอย่างไรให้เกิดผล หลีกพ้นความผิดวินัย ห่างไกลคุก (ขณะนี้ไม่มีการอบรม)
 

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ผู้บริหารการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา

“บริหารเขตพื้นที่การศึกษาอย่างไรให้เกิดผล หลีกพ้นความผิดวินัย ห่างไกลคุก”

 

หลักการและเหตุผล

        สมรรถนะ (Competency) เป็นขีดความสามารถในการทำงานของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เกิดจากการที่บุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่ดี มีความรู้ความสามารถ ทักษะในการบริหารงานตามภารกิจ จนทำให้ได้งานที่มีสัมฤทธิผล การมีบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าวมาบริหารหน่วยงานจึงเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ ดังนั้นเพื่อบรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาองค์กรกลางบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จึงได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่ง เพื่อใช้ในการสรรหาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่ง รวมทั้งเป็นกรอบในการพัฒนา (รอง ผอ./ผอ. สนง.เขตพื้นที่การศึกษา) ดังนั้นหน่วยงาน ผู้ประสงค์จะทำหน้าที่ หรือ ผู้ที่ทำหน้าที่ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่แล้วจำเป็นจะต้องจัดให้มีการพัฒนาหรือพัฒนาตนเองให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ และสัมฤทธิผลทางการศึกษาในที่สุด

 

ชื่อหลักสูตร

       บริหารเขตพื้นที่การศึกษาอย่างไรให้เกิดผล หลีกพ้นความผิดวินัย ห่างไกลคุก

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ดี บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • เพื่อให้มีสมรรถนะเชิงมโนทัศน์ในการบริหารงานตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์

 • เพื่อให้มีทักษะเชิงมโนทัศน์ในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นธรรมาภิบาล

   

  กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร

 • ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้สนใจที่ต้องการจะพัฒนาความรู้ทางการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาที่ต้องการพัฒนาความรู้เตรียมรับการคัดเลือกเปลี่ยนสายงานเป็นผู้บริหารการศึกษาทุกสังกัด

        กรอบเนื้อหาของหลักสูตร

 

      1. คุณลักษณะ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     1) คุณลักษณะที่ดีของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐาน

         ตำแหน่ง ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

     3) ภารกิจ อำนาจ หน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการภายในสำนักงาน

         เขตพื้นที่การศึกษา

 

      2. การบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์(การบริหารงาน 4 ด้าน)

    1) มโนทัศน์เกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

    2) การบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

        2.1) การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

               2.1.1) การวิเคราะห์แผน นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. สภาพปัจจุบันและแนวโน้มทางการศึกษา และสภาพแวดล้อมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

               2.1.2) การกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และโครงการสำหรับจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

               2.1.3) การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการตามแผนพัฒนาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

        2.2) การนำแผนพัฒนาการศึกษาฯไปสู่การปฏิบัติที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

              2.2.1)  มโนทัศน์เกี่ยวกับการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

              2..2.2) การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและจัดทำโครงการฯ

              2.2.3)  ทักษะและเทคนิคการบริหารที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินภารกิจประจำและตามโครงการฯ

        2.3) การประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจประจำและตามแผนปฏิบัติการประจำปี

              2.3.1) การประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินโครงการฯ

              2.3.2) การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานโครงการฯ

 

      3. การบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล(กฎหมายปฏิบัติงาน)

      3.1) เทคนิค ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาที่ลดความสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำที่ผิดวินัยจ รรยาบรรณวิชาชีพ ; ประเด็นและกรณีศึกษา

      3.2) เทคนิค ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาที่ลดความสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นคดีทางการปกครองหรือคดีอาญา ; ประเด็นและกรณีศึกษา

      3.3) เทคนิค ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ; ประเด็นและกรณีศึกษา

 

      กำหนดการอบรม

 

     วันแรกของการอบรม

       08.00-09.00 น.     ลงทะเบียน

       09.00-09.30 น.     ทำแบบทดสอบก่อนอบรม

       09.30-10.30 น.     คุณลักษณะที่ดีและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

        10.50-12.00 น.      ภารกิจอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                                 และส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

        13.00-14.30 น.      มโนทัศน์เกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                                 การจัดทำแผนพัฒนาฯของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

                                  - การวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ และสภาพแวดล้อมภายใน

        14.50-16.30 น.      การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ต่อ)

                                    - การกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และโครงการ

                                    - การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการ

       วันที่สองของการอบรม

 

         08.30-09.00 น.       แลกเปลี่ยนประสบการณ์

         09.00-10.30 น.       การนำแผนพัฒนาการศึกษาฯไปสู่การปฏิบัติที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

                                       - มโนทัศน์เกี่ยวกับการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

                                       - การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและจัดทำโครงการฯ

                                       - ทักษะและเทคนิคการบริหารที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน

                                         ภารกิจประจำและตามโครงการฯ

         10.50-12.00 น.         การนำแผนพัฒนาการศึกษาฯไปสู่การปฏิบัติที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

                                       - ทักษะเทคนิคการบริหารที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน

                                         ภารกิจประจำและตามโครงการฯ(ต่อ)

                                      การประเมินและรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจและ

                                      ตามแผนปฏิบัติการประจำปี

         13.00-14.30 น.          เทคนิค ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาที่ลดการ

                                      สุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดวินัย จรรยาบรรณ คดีทางการปกครองหรืออาญา

          14.50-16.30 น         เทคนิค ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นไปตาม

                                      หลักธรรมาภิบาล

          16.00-16.30 น.        ทดสอบหลังการอบรม

 

            หมายเหตุ  เวลา 10.30 -10.50 . และ 14.30-14.50 . ของแต่ละวัน พักรับประทานอาหารว่าง

                         เวลา 12.00 -13.00 . ของแต่ละวัน พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

           ระยะเวลาอบรม     

 • ขณะนี้ไม่มีการอบรม

   

  รูปแบบการอบรม

 • การบรรยาย ทำแบบทดสอบ สรุปประเด็น เสนอกรณีศึกษา นำวิเคราะห์  โดยใช้สื่อประกอบทั้งเอกสาร เพาเวอร์พอยท์ และสื่อประสม

 • มีการทดสอบก่อนอบรม หลังอบรม และนำวิเคราะห์คำถามคำตอบในประเด็นสำคัญระหว่างการอบรม

 

        วิทยากร

 

        ดร.บวร  เทศารินทร์

 

          สิทธิประโยชน์จะได้รับ

         - เอกสารอบรมหลักสูตร “บริหารเขตพื้นที่การศึกษาอย่างไรให้เกิดผลหลีกพ้นความผิดวินัยห่างไกลคุก" จำนวน 1 ชุด

       -ชุดเรียนรู้ด้วยตนเองหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา(รอง/ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา) จำนวน 1 เล่ม

       - ซีดีข้อมูล และไฟล์เสียงบรรยาย จำนวน  1 แผ่น พร้อมสมุด ปากา และซองใส่เอกสาร

       - อาหารกลางวัน และอาหารว่าง ทั้ง 2 วัน

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin