Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
18 พ.ค. 60
หลักสูตรการเขียนวิสัยทัศน์และแนวทางพัฒนางาน หน่วยงานหรือสถานศึกษา (วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 ที่โรงแรมวสุ จ.มหาสารคาม)
 

หลักสูตรการเขียนวิสัยทัศน์และแนวทางพัฒนาสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา (หลักสูตร 1 วัน)

"เขียนอย่างไร ให้แต้มต่อ"

หลักการและเหตุผล

การย้ายหน่วยงาน การเปลี่ยนสายงาน การคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของข้าราชการครูฯ ในปัจจุบันทุกสายงาน มักให้จัดทำข้อเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางพัฒนางาน หรือ หน่วยงาน ประกอบการประเมินฯ เสมอ เพราะทัศนะ วิสัยทัศน์ แนวคิด หรือแนวทางดังกล่าว จะสะท้อนถึงความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา พัฒนางาน หน่วยงานของบุคคล ที่นอกเหนือจากการวัดความรู้ ความเข้าใจจากการสอบข้อเขียน หรือคุณลักษณะที่ดีของบุคคล จากการสอบสัมภาษณ์

การจัดทำข้อเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางพัฒนางาน หรือหน่วยงาน ตลอดทั้ง การสรุปผลงานที่ประสบผลสำเร็จ ถือว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ จำเป็นจะต้องมีความรู้ เข้าใจ ในหลักการและแนวทางการเขียนที่ถูกต้อง รวมทั้งฝึกปฏิบัติ การเขียน จึงจะทำให้ข้อเขียนที่เป็นข้อเสนอฯ หรือ ผลงานฯ นั้น ออกมาดี ส่งผลต่อคะแนนประเมินฯ  นอกจากนั้นยังสามารถนำข้อเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางพัฒนางาน หรือหน่วยงานไปปฏิบัติได้

กลุ่มเป้าหมายพัฒนา

 1) ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ที่จะขอย้ายหรือโอนไปปฏิบัติงานหน่วยงาน สถานศึกษาอื่น

  2) ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาที่เตรียมสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานเป็นผู้บริหารสถานศึกษา (รอง/ผอ.สถานศึกษา) หรือ ผู้บริหารการศึกษา ทุกสังกัด

วัตถุประสงค์

  1) เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์นโยบาย ทิศทางการจัดการศึกษาของรัฐบาลและองค์กรหลัก แล้วสรุปเป็นประเด็นสำคัญที่จะนำมาใช้เขียนวิสัยทัศน์และแนวทางพัฒนาหน่วยงานหรือสถานศึกษาได้

  2) เพื่อให้สามารถเขียนวิสัยทัศน์และแนวทางพัฒนาหน่วยงานหรือสถานศึกษาได้

  3) เพื่อให้สามารถเขียนบทสรุปผลงานที่ประสบผลสำเร็จได้      

ขอบข่ายเนื้อหา  

    1) นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนาการศึกษาของชาติ รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ

    2) วิสัยทัศน์ องค์ประกอบ และแนวทางการเขียนวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา

    3) กลยุทธ์หรือแนวทางพัฒนาฯและแนวทางการเขียนกลยุทธ์และแนวทางพัฒนาหน่วยงาน

    4)  ผลงาน องค์ประกอบผลงาน และแนวทางการเขียนผลงาน

 

กำหนดการการอบรม   (หลักสูตรอบรม 1 วัน รวม 6 ชั่วโมง)

         08.30-09.00 น.       ลงทะเบียน รับเอกสารประกอบการอบรมฯ

         09.00-12.00 น.      บรรยายประกอบสื่อ และฝึกปฏิบัติ

                                  - การวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนาการศึกษาของชาติ  รัฐบาล กระทรวง ศึกษาธิการ และองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ และกำหนด/เลือกประเด็นสำคัญ

                                   - แนวทางการเขียนวิสัยทัศน์และแนวทางพัฒนาหน่วยงานประกอบการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นพร้อมการนำเสนอตัวอย่างการเขียนฯ

                                   - แนวทางการเขียนผลงานที่ประสบผลสำเร็จ  ประกอบการการคัดเลือกฯพร้อมตัวอย่างฯ

        12.00 -13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน

        13.00-14.30 น.       ฝึกปฏิบัติการเขียน /วิพากษ์

        14.50-16.30         แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปบทเรียน

หมายเหตุ  เวลา 10.30 -10.50 . และ 14.30-14.50 . พักรับประทานอาหารว่าง

 

 ระยะเวลาอบรม     

      -วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 ที่โรงแรมวสุ  อ.เมืองมหาสารคาม  จ.มหาสารคาม คลิกลงทะเบียนที่นี่

 

รูปแบบการอบรม

 การบรรยาย ฝึกปฏิบัติ  โดยใช้สื่อประสม

 วิทยากร

        ดร.บวร  เทศารินทร์

สิทธิประโยชน์จะได้รับ

         - เอกสารอบรมหลักสูตร เขียนอย่างไร ให้แต้มต่อ" จำนวน 1 ชุด

         - ซีดีข้อมูลไฟล์งาน

         - อาหารกลางวัน และอาหารว่าง

ค่าใช้จ่ายการอบรม

         - ค่าลงทะเบียน 500 บาท  ชำระวันอบรมฯ

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin