Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
31 ส.ค. 60
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกศึกษาธิการจังหวัด(สอบ ศธ.จ.)
 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศึกษาธิการจังหวัด" สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

     ที่ประชุม ก.ค.ศ. เห็นชอบให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว3 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 มาใช้เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศึกษาธิการจังหวัด" สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยอนุโลม

    โดยผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด โดยดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้

    - ประเภทอำนวยการ ระดับสูง

    - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

   - ประเภทอำนวยการ ระดับต้น มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

   - ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด  ซึ่ง ก.ค.ศ. มีมติกำหนดตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด เพื่อเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
         - ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และตำแหน่งที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะชำนาญการพิเศษรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
         - ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
         - ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งที่ ก.พ. เทียบเท่ากับประเภทอำนวยการ ระดับต้น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี

ที่มา ; ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 447/2560

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin