Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
1 ธ.ค. 60
ไทยพร้อมต้นแบบการศึกษา “มอนเทสซอริ” (ถามตอบจากข่าว 111)
 

 

สรุปประเด็นข่าว

ไทยพร้อมเป็นต้นแบบการศึกษา มอนเทสซอริของอาเซียน(ข่าว)
- มอนเทสซอริ คือ รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางได้ ถูกนำมาใช้ในประเทศไทยเมื่อ 12 ปีที่ผ่านมา และได้เติบโตอย่างเข้มแข็งในแวดวงการศึกษา ทั้งในเชิงคุณภาพ และปริมาณ

 - หลักสูตรการเรียนการสอนมอนเทสซอริริเริ่มขึ้นเมื่อ 110 ปี ที่แล้ว โดยดร.มาเรีย มอนเทสซอริ แพทย์หญิงชาวอิตาเลียน ผู้ที่ในขณะนั้นได้มีโอกาสทำงานกับเด็กเล็กและนำแนวทางการศึกษาที่ให้เด็กเป็นศูนย์กลางมาใช้ ด้วยความเชื่อที่ว่าการให้การศึกษาแก่เด็กไม่ใช่เป็นนำความรู้ไปให้แก่เด็ก แต่เป็นการจัดการศึกษาให้สัมพันธ์กับความสามารถและความต้องการตามธรรมชาติของเด็กแต่ละคน โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับผู้เรียน

 -การศึกษารูปแบบมอนเทสซอริได้พิสูจน์มาแล้วทั่วโลกว่าเป็นรูปแบบที่เหมาะกับพัฒนาการของเด็กและใช้ได้ กับเด็กทุกคน เนื่องจากหลักการของมอนเทสซอริมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำมาใช้ได้แม้ในพื้นที่ที่มี ความแตกต่างทางภาษา สังคม และวัฒนธรรม ความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อม ทำให้การศึกษา มอนเทสซอริตอบโจทย์การศึกษาได้อย่างสมบูรณ์แบบ

 

-แนวการศึกษามอนเทสซอริสามารถใช้ได้กับเด็กทุกกลุ่มทุกวัยตั้งแต่ประถมถึงมัธยม โดยแบ่งออกเป็นช่วงๆ ได้แก่เด็กแรกเกิดถึง 3 ปี, 3-6 ปี, 6-12 ปี, และ 12-18 ปี โดยรูปแบบการเรียนการสอนจะ เน้นสร้างให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เด็กทำระหว่างการเรียนมีความสอดคล้องกับความต้องการของเด็ก และที่สำคัญคือ การสร้างแรงจูงใจให้เด็กใฝ่รู้ และสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมได้ โดยช่วงปีแรกของเด็ก เป็นพื้นฐานสำคัญของอนาคต เริ่มจากการพัฒนาด้านภาษา การเคลื่อนไหวร่างกาย หลังจากนั้นก็จะเน้นเรื่องของวัฒนธรรม

-เป้าหมายหลักของมอนเทสซอริคือการช่วยให้เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองและมองเห็นว่าการกระทำ ของตัวเองสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ มอนเทสซอริไม่ได้เน้นเรื่องความเป็นเลิศทางวิชาการ แต่เน้นการเชื่อมโยง ร่างกาย จิตใจ และสมอง โดยเรียนรู้ผ่านการเคลื่อนไหวของตัวเด็ก แนวทางของมอนเทสซอริประยุกต์ใช้ได้กับ เด็กทุกกลุ่ม เพราะเป็นวิธีการที่ยืดหยุ่น

-สำหรับประเทศไทย การเรียนการสอนแนว มอนเทสซอริเกิดขึ้นในประเทศไทยมาเป็นเวลา 12 ปี โดย ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตเลขาธิการคณะกรรม การการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นผู้นำมอนเทสซอริเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนมากถึง 2 ใน 3 ของประเทศ ซึ่งไม่สามารถใช้ระบบการศึกษาแบบปกติได้ เนื่องจากจำนวนครูไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน

- ล่าสุดประเทศไทยได้รับเกียรติจากสมาคมมอนเทสซอริสากล (Association of Montessori Internationale หรือ AMI) ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมการศึกษามอนเทสซอริในปี 2564 ซึ่งนับเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทาง AMI เลือกประเทศไทยด้วยปัจจัยในด้านการความเติบโตและความเข้มแข็งของมอนเทสซอริ ภายในประเทศ เพราะมีการนำแนวทางของมอนเทสซอริมาใช้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลผลสำเร็จ AMI มองเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยที่จะเป็นศูนย์กลางและต้นแบบการศึกษารูปแบบมอนเทสซอริของภูมิภาคนี้ ทั้งยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงและขยายแนวคิดการศึกษามอนเทสซอริไปยังประเทศอื่นในอาเซียน และเอเชีย แปซิฟิค รวมถึงประเทศจีนได้อีกด้วย

- โดยงานประชุมมอนเทสซอริสากลที่ประเทศไทยจในปี 2564 ช่วยตอกย้ำยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญและ ให้การสนับสนุนการศึกษามอนเทสซอริ และนโยบาย Education 4.0 รวมทั้งช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Education Hub ของภูมิภาค

 

ที่มา ; เนื้อหาข่าวจาก cwprpedia@gmail.com

ขยายประเด็นข่าว

การเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori Method)

1.นิยาม จุดมุ่งหมาย

        การสอนแบบมอนเตสซอรี่ เป็นการสอนรูปแบบหนึ่งที่เหมาะกับเด็ก ทั้งเด็กพิเศษละเด็กปกติ จะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยมีแพทย์หญิงมาเรีย มอนเตสซอรี่ (Dr. Maria Montessori) เป็นผู้ริเริ่มจัดการเรียนการสอนแบบนี้ขึ้นมา สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา มอนเตสซอรี่ ได้ใช้วิธีการที่คิดขึ้นเองนี้ จนประสบผลสำเร็จ และได้พัฒนาวิธีการสอนต่อมาจนสมบรูณ์ เพื่อใช้เป็นวิธีการสอนสำหรับเด็กทั่วๆ ไป

        จุดหมายหลักของการสอนแบบมอนเตสซอรี่นั้น คือเด็กจะเรียนได้ดีที่สุด โดยการอนุญาตให้เด็กได้ค้นพบสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง การฝึกฝนทางด้านประสาทสัมผัสด้วยการทำงานด้วยมือ เป็นสิ่งสำคัญประการแรก ครูและผู้ปกครองไม่ควรบังคับให้เด็กทำในสิ่งที่ตนเองต้องการ การให้รางวัลและการลงโทษควรต้องยกเลิกไป และระเบียบวินัยควรเกิดมาจากความเป็นอิสระของเด็ก และแรงผลักดันที่เด็กทำให้เกิดขึ้นเองจากตัวของเด็กเอง

 

2.แนวคิดพื้นฐาน

        มอนเตสซอรี่เชื่อว่า เราสามารถสร้างสังคมที่ดีและก่อกำเนิดโลกขึ้นมาใหม่ได้โดยการให้การศึกษาที่ดีแก่เด็ก เพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าซึ่งจะเป็นผู้สร้างสังคมใหม่เด็กแต่ละคนเป็นผู้ริเริ่มอนาคตใหม่ ดังนั้น เด็กทุกคนจึงเป็นอนาคตของเรา มอนเตสซอรี่เชื่อว่าเราสามารถใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงสังคม และแก้ไขปัญหาปัจจุบันได้ เพราะฉะนั้นการศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็ก เพราะการศึกษาเป็นหัวใจขงการเปลี่ยนแปลง และ มีพื้นฐานแนวคิดว่า การเรียนรู้ของเด็กต้องเกิดจากการเห็นอย่างเป็นรูปธรรม การสัมผัส การได้หยิบจับทดลองด้วยตนเองตามรูปแบบอย่างมีขั้นตอนและเป้าหมาย เด็กจะเรียนรู้อย่างเข้าใจจากการสัมผัส การใช้สมาธิและมีวินัยในตนเอง โดยมีอุปกรณ์เป็นสื่อการสอนที่สำคัญที่ทำให้เด็กพัฒนาความรู้และความคิดอย่างมีระบบ

 

3.การจัดการเรียนการสอน

       การเรียนการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ ความสำคัญจะอยู่ที่อุปกรณ์การสอนหรือการเรียนรู้ ให้เด็กได้สัมผัสด้วยมือของตนเอง อุปกรณ์เป็นองค์ประกอบหลักของกิจกรรมที่ทำให้เด็กเรียนรู้การแก้ไขให้ถูกต้องได้ด้วยตนเอง โดยเน้นการเรียนเรียนรู้เป็นลำดับขั้นที่ไม่ต้องการให้เด็กลองผิดลองถูก แต่ต้องการสร้างสมาธิ ความมั่นใจ และความสำเร็จในการเรียน 

      หลักสูตรมอนเตสซอรี่จะส่งเสริมพัฒนาการของเด็กโดยมุ่งให้เด็กใช้ศักยภาพของตนในการพัฒนาตนเองจากสิ่งแวดล้อมที่ครูจัดให้ ซึ่งมีการแบ่งหลักสูตรพื้นฐานสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ การศึกษาทางด้านทักษะกลไก (Motor Education) การศึกษทางด้านประสาทสัมผัส (Education of the Senes) การตระเตรียมสำหรับการเขียนและคณิตศาตร์ (Preparation for Writing and Arithmetic)

4. บทบาทครู

1) เป็นผู้สาธิต  ครูต้องเตรียมอุปกรณ์และกิจกรรมต่างๆ ให้พร้อมสำหรับการเรียนของเด็ก เมื่อเปิดชั่วโมงเรียนครูต้องให้เด็กเลือกเล่นตามความสนใจ ถ้าสังเกตพบเด็กสนใจครูจะให้เด็กลองเล่นเองก่อน ถ้าครูสังเกตว่าเด็กรู้วิธีการ แต่หากครูสังเกตพบว่าเด็กไม่ทราบวิธีเล่นครูต้องสาธิตนำ ในบางกรณีถ้าครูพบว่าเด็กเลือกของเล่นสูงกว่าความสามารถ ครูต้องเปลี่ยนแปลงความสนใจเด็กแล้วจูงใจให้เด็กเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะกับการเรียนรู้ใหม่

 

          2) ป็นผู้วินิจฉัย ครูต้องแปลความหมายการแสดงออกของเด็กและเชื่อมโยงสู่การสอนเพื่อการเรียนรู้ในระหว่างการเล่นอุปกรณ์ ตามหลักของครูมอนเตสซอรี่ ครูต้องมีความสามารถในการสังเกตเด็กทั้งด้านการคิด การกระทำและการพัฒนาของเด็ก โดยการดูอยู่ใกล้ๆ ครูต้องใช้สายตาในการประเมินความคิดเด็ก การพูดสนทนาตอบโต้ความต้องการและการก้าวเดินทางปัญญา แล้วแปลความหมายสิ่งที่เด็กต้องการ

3) เป็นผู้สนับสนุนการคิดแก้ปัญหา ระหว่างเด็กทำกิจกรรมการเรียนรู้ ถ้ามีปัญหาครูต้องแก้ไข ด้วยการสนับสนุนให้เด็กคิดแก้ปัญหา ด้วยคำถาม หรือบางครั้งสาธิตให้เด็กดูใหม่ เพื่อให้เด็กได้คิดแล้วนำไปแก้ไขการกระทำของตนที่นำไปสู่การเรียนรู้และความสำเร็จ ในการเล่นกับชุดอุปกรณ์นั้นๆ ในขณะเดียวกันครูต้องชักชวนให้เด็กชอบและสนุกกับชุดอุปกรณ์ด้วย

4) เป็นผู้ประเมินความก้าวหน้า ในการเรียนรู้ของเด็ก ชุดอุปกรณ์แต่ละชุดขอมอนเตสซอรี่จะมีจุดประสงค์ของการเรียนรู้เฉพาะ การสังเกตของครูในขณะเด็กเรียนรู้จากอุปกรณ์ และการบันทึกความสามมารถในการเรียนรู้ของเด็กจะช่วยให้ครูทราบการเรียนรู้ของและสามารถรายงานผลความก้าวหน้าให้แก่ผู้ปกครองได้ทราบ

 

แหล่งอ้างอิง

คำแก้ว ไกรสรพงษ์ หงสประภาส.(2534).คู่มือการสอนแบบมอนเตสซอรี่.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ เดอะมาสเตอร์กรุ๊ป แมเนจเม้นท์ จำกัด.

จีระพันธุ์ พูลพัฒน์.(2540).การสอนแบบมอนเตสซอรี่.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ เดอะมาสเตอร์กรุ๊ป แมเนจเม้นท์ จำกัด.

กุลยา ตันติผลาชีวะ.(2551).รูปแบบการเรียนการสอนปฐมวัยศึกษา(หน้า68-81).กรุงเทพฯ:บริษัท โรงพิมพ์สัมพันธ์กราฟฟิค จำกัด

 

ที่มา ; https://www.gotoknow.org/posts/504070

ตั้งข้อสอบจากข่าว

ถาม ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับมอนเตสซอรี่

          ก. หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

          ข. การประเมินผลแนวใหม่

          ค. รูปแบบการสอน

          ง. สื่อการสอนที่ทรงพลัง

ตอบ ;   ค. รูปแบบการสอน

 

เหตุผล  การสอนแบบมอนเตสซอรี่ เป็นการสอนรูปแบบหนึ่งที่เหมาะกับเด็ก ทั้งเด็กพิเศษละเด็กปกติ จะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยมีแพทย์หญิงมาเรีย มอนเตสซอรี่ (Dr. Maria Montessori) เป็นผู้ริเริ่มจัดการเรียนการสอนแบบนี้ขึ้นมา สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา มอนเตสซอรี่ ได้ใช้วิธีการที่คิดขึ้นเองนี้ จนประสบผลสำเร็จ และได้พัฒนาวิธีการสอนต่อมาจนสมบรูณ์ เพื่อใช้เป็นวิธีการสอนสำหรับเด็กทั่วๆ ไป

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin