Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
25 มี.ค. 53

ครม.เห็นชอบโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ1,408 ล้าน (25 มี.ค.2553)

 

                  เมื่อวันที่ 24  มี.ค.2553  นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันอังคารที่ 23 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุม ครม.ได้อนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอโครงการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั้งระบบ ครั้งใหญ่ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ระยะที่ 2 หรือ SP2 จำนวน 1,408 ล้านบาท

 "จะต้องมีการจัดจ้างวิธีกรณีพิเศษให้คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) ดำเนินการทดสอบ ประเมินสมรรถนะครูและผู้บริหารสถานศึกษาก่อนใช้งบประมาณ 164 ล้านบาท ส่วนงบประมาณอีก 966 ล้านบาท จะแบ่งใช้ในการอบรมวิทยากรแกนนำในพื้นที่และจัดสรรส่วนหนึ่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ไปดำเนินการ ค่าใช้จ่ายในการทำระบบ e-Training จำนวน 41 ล้านบาท ใช้ในการบริหารจัดการส่วนกลาง ขณะเดียวกันก็จะให้ทุนศึกษาต่อปริญญาโท ทุนละ 50,000 บาท รวมเงินจำนวน 50 ล้านบาท" รมว.ศธ. กล่าว

                   นายชินวรณ์ กล่าวอีกว่า  โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายพัฒนาผู้บริหารและครู เป็นรายบุคคล รวมทั้งสิ้น 417,889 คน แบ่งเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา 39,898 คน ครูปฐมวัย ครูประถมศึกษา 265,183 คน ครูมัธยมศึกษา 108,688 คน ครูศึกษาพิเศษ ศึกษาสงเคราะห์ 4,120 คน และ สพฐ.จะ ได้ดำเนินการร่วมกับจุฬาฯ  มศว ซึ่งจะเป็นแกนหลัก รวมถึงสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และกลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 25 สถาบันทำหน้าที่ในการดำเนินการพัฒนาผู้บริหารและครู โดยการพัฒนาจะกำหนดการพัฒนาแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มระดับสูง กลุ่มระดับกลาง และกลุ่มระดับต้น เพื่อเข้ารับการพัฒนาให้ได้รับองค์ความรู้ในสาระวิชาและเทคนิคการสอนใหม่ นอกจากนี้ จะนำวิธีการอบรมในระบบ e-Training มีทั้งสิ้น 32 หลักสูตร

 

 

กลุ่มครู/ผู้บริหาร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการประเมิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการพัฒนา

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ
กลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

๒. ครูกลุ่มปฐมวัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ
กลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

๓. ครูภาษาไทยประถมศึกษา
    และบูรณาการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ
กลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

๔. ครูคณิตศาสตร์ ป.๑-๖
    ครูวิทยาศาสตร์ ป.๔-๖

สสวท.

สสวท.ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

๕. ครูคณิตศาสตร์ ม.ต้น
    ครูวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

สสวท.

สสวท.ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

๖. ครูภาษาไทย ม.ต้น และ ม.ปลาย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

๗. ครูสังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดำเนินการแล้วในปี ๒๕๕๒

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

๘. ครูภาษาอังกฤษ

สพฐ.ดำเนินการแล้ว

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

๙. ครูคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
    ครูวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

๑๐. ครูพลศึกษา สุขศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย
     ครูศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี ม.ต้น
ม.ปลาย
     ครูการงานอาชีพ เทคโนโลยี  ม.ต้น ม.ปลาย

สพฐ.

สพฐ.

๑๑. ครูการศึกษาพิเศษ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

๑๒. ครูศึกษาสงเคราะห์ จัดแยกเป็น
      ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น
      และ ม.ปลาย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

๑๓. ครูบรรณารักษ์ ครูแนะแนว

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

๑๔. สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
      ประจำสายงาน

สพฐ.

สพฐ.โดยวิธี e-Training


 

ที่มา :  คม ชัด ลึก วันพุธที่ 24 มีนาคม 2553

สรุป : ครม.เห็นชอบโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ พร้อมวงเงินดำเนินการ 1,408 ล้านบาท

 

คำถามคำตอบจากข่าว

1. คำถาม : เป้าหมายจำนวนครูที่จะได้รับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ

   คำตอบ :  รวมทั้งสิ้น 417,889 คน

2. คำถาม : การพัฒนาผู้บริหารกำหนดการพัฒนาแบ่งเป็นกี่กลุ่ม

   คำตอบ : 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มระดับสูง กลุ่มระดับกลาง และกลุ่มระดับต้น

 

ทุกข่าวมีถามตอบโดยบ้านสอบครู (www.sobkroo.com)   25  มีนาคม 2553

หมายเหตุ    ตัวหนาดำจุดเน้นควรรู้   สีแดงให้จำใช้ทำข้อสอบ

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin