Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
10 เม.ย. 53

ครูอาชีพ กับ อาชีพครู

 

         ครูอาชีพ กับ อาชีพครู 

               "ครูอาชีพ" หมายถึง  ครูที่เป็นครูด้วยใจรัก มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านที่จะเป็นครู ประพฤติตัวดี   วางตัวดี    เอาใจใส่และดูแลศิษย์  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู

               ส่วนคำว่าอาชีพครู  คือ ครูที่ใช้วิชาความรู้ที่ร่ำเรียนมา เป็นเครื่องมือในการหาเลี้ยงชีพ  ไม่ได้เป็นครูด้วยใจรัก  หรือสมัครใจ  ครูประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องเรียนวิชาชีพครู แค่สอนจบไปวัน ๆ หนึ่งก็พอแล้ว โดยไม่สนใจว่าศิษย์จะเข้าใจ หรือไม่เข้าใจก็ตาม ขอให้มีเงินเดือนตามวิทยฐานะก็พอ

             ในสังคมปัจจุบัน ภาวะวิกฤตคุณธรรม วัตถุนิยมพัฒนาไปอย่างรวดเร็วสวนทางกับจิตใจที่ลดต่ำลงเรื่อย ๆ
ในระยะหลังมักจะมีข่าวที่ไม่ดีนักเกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงข่าวเกี่ยวกับครูที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม ทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ดีทั้งหลายได้รับผลกระทบจากการดูถูกดูแคลนจากสังคมเป็นอย่างมาก

             เป็นไปได้หรือไม่ว่า ความประพฤติที่ไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นในวงการวิชาชีพครู  เพราะในปัจจุบัน คนดี คนเก่ง ไม่เรียนครู  คนเป็นครูด้วยแรงจูงใจในการเข้าสู่วิชาชีพที่ค่อนข้างต่ำ   ไม่ศรัทธาต่อวิชาชีพครู  จึงไม่สนใจรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นครูของตน  อีกทั้งในวงการวิชาชีพครูเอง  ร ะบบการพัฒนาบุคลากรยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ  จึงไม่สามารถสร้างเสริมความเป็นครูอาชีพให้งอกงามเข้มแข็งขึ้นในตัวครูและบุคลากรทางการศึกษาได้   ภูมิต้านทานต่อสภาพสังคมวัตถุนิยมที่วิกฤตคุณธรรมของคนในวงการจึงต่ำ 

              ความสำคัญของประเด็นนี้ก็คือ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อตัวผู้เรียน  เพราะหากผู้เรียนมีครูที่เป็นแค่ผู้ยึดอาชีพครูเพียงเพื่อหาเลี้ยงชีพตนเองแล้ว อะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเขา

 

             ครูมืออาชีพพึงประพฤติตามหลักปฏิบัติ โดยตั้งตนอยู่ในธรรม 5 ประการ
              - จัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีขั้นตอนถูกลำดับ
              - จับจุดสำคัญมาขยายให้เข้าใจเหตุผล
              - ตั้งจิตเมตตาสอนด้วยความปรารถนาดี
              -  ไม่มีจิตเพ่งเล็ง มุ่งเห็นแก่อามิส
              - วางจิตตรงไม่กระทบตนและผู้อื่น
       ครูมืออาชีพมี  4 รู้
             - รู้จักรัก
             - รู้จักให้
             - รู้อภัย
             - รู้เสียสละ

        ครูมืออาชีพมี  5 ว.
             - วินัย
             - วิชา
             - วิธี
             - วิจารณญาณ
             - เวลา
   ครูมืออาชีพยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
             - ครู เป็นผู้ชี้ทางแห่งความรู้
             - ครู ต้องเป็นนักเทคโนโลยี
             - ครู ต้องรู้ภาษาอังกฤษ

     คลิกอ่านบทความ ครูก้าวสู่วิชาชีพชั้นสูง (ดร.สมศักดิ?  ดลประสิทธิ์)

       เส้นทางสู่ ครูมืออาชีพ

       ความหมายครูมืออาชีพ
                - ครูที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนมีความรู้ ทักษะความสามารถในการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้เรียนและได้รับการยกย่อง
                - ครูที่มีสมรรถนะในด้านความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การประเมินองค์รวมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การพัฒนาและประเมินหลักสูตร การศึกษาค้นคว้าวิจัย การเป็นผู้นำ การส่งเสริมและแก้ปัญหาของผู้เรียน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือกับชุมชน

       ลักษณะของครูมืออาชีพ
        1) สอนดี
                - จัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
                - จัดสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด ความต้องการและตามสภาพของผู้เรียน
                - จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้คิด ปฏิบัติและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
                - จัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรมและกระบวนการเรียนรู้
               - จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสาถานที่ สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
               - จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองจากเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
        2) มีคุณธรรมและวินัย
               - ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรณครู
               - ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยข้าราชการครู
         3) ใฝ่ก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
                - พัฒนาตนเอง
                - ศึกษาหาความรู้ เพิ่มพูนทักษะและมีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
                - พัฒนาการเรียนการสอน
                - จัดกระบวนการเรียนรู้ที่บ่งชี้ว่า สอนดี อย่างต่อเนื่อง
                - พัฒนาผู้เรียน
                 - มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้ ดี เก่ง และมีสุข

        กระบวนการพัฒนาการสอนสู่ครูมืออาชีพ 5 ขั้นตอน
               - ประเมินตนเองเพื่อตรวจสอบจุดเด่น - จุดด้อย
               - พัฒนาความรู้ความสามารถรอบด้าน
               - จัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
               - สรุปผลงาน / แลกเปลี่ยนเรียนรู้
              - เสนอผลงานสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
        

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin