Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
15 ต.ค. 53

การแต่งเครื่องแบบของครู

 

 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ควรทราบดังนี้

1. การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ดำรงตำแหน่งใหม่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

     สาระสำคัญ

     ขณะนี้กำลังออกระเบียบกฎหมาย (ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรีฯ) จึงยังคงสิทธิ์ในการแต่งเครื่องแบบตามตำแหน่งและระดับตำแหน่งในระบบเดิม(ระบบซี) ตามกฎสำนักนายกรัฐมนตรี(ฉบับที่714) พ.ศ. 2523 ไปพลางก่อน

     รายละเอียดตามไฟล์แนบ

         http://www.sobkroo.com/img_news/file/A32141697.pdf

2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการกำหนดให้ใช้เครื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

   สาระสำคัญ

   1. พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้เปลี่ยนแปลงระบบข้าราชการพลเรือนใหม่จากระบบซี(11ระดับ) มาเป็นระบบกลุ่มงาน 5 ประเภท  ทำให้การเทียบตำแหน่งข้าราชการครูไม่สอดคล้องกับระบบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมีผลกระทบกับการแต่งเครื่องแบบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงเทียบตำแหน่งใหม่ท้ายประกาศนี้

   2. การเทียบตำแหน่ง

     1) ครูผู้ช่วย  ครู ค.ศ.1 (งด.ต่ำกว่าอันดับ3)   เทียบกับ ตำแหน่งวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

     2)  ครู ค.ศ.1 (ตั้งแต่อันดับ 3ขึ้นไป) ครู ค.ศ.2 เทียบกับ  ระดับชำนาญการ

     3) ครู ค.ศ.3  เทียบกับ  ระดับชำนาญการพิเศษ

     4) ครู ค.ศ. 4 เทียบกับ  ระดับเชี่ยวชาญ

     5) ครู ค.ศ.5 เทียบกับ ระดับเทรงคุณวุฒิ

   คลิกอ่านรายละเอียดตามไฟล์แนบ

     http://www.sobkroo.com/img_news/file/A32153306.pdf

 3. พระราชบัญญัติ เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478

     สาระสำคัญ

         - มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติเครื่องแบบ ข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478"

         - มาตรา 2* ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

         - มาตรา 3 ให้ยกเลิกบรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่น ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

         - มาตรา 4 คำว่า "ข้าราชการฝ่ายพลเรือน" ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้หมายความถึงข้าราชการพลเรือน ข้าราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงกลาโหม และข้าราชการตุลาการ

         - มาตรา 5 เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน หมายถึงเครื่องแบบ แต่งกายทั้งหลายที่ได้กำหนดให้แต่งรวมทั้งเครื่องหมายตำแหน่งสังกัด หรือ เครื่องหมายอื่น ๆ ตลอดจนสิ่งประกอบเครื่องแบบอย่างอื่นด้วย

         - มาตรา 6 ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบตามมาตรา 5 จะสมควรอย่างไรและจะต้องแต่งเมื่อไรโดยเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดในกฎ หรือข้อบังคับซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตินี้

         - มาตรา 7 ให้นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราช บัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎ หรือข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราช บัญญัตินี้

         - กฎ หรือข้อบังคับนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้ บังคับได้

     คลิกอ่านกฎหมายการแต่งเครื่องแบบ

     http://www.sobkroo.com/img_news/file/A32179769.pdf 

  4. กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 94 (พ.ศ. 2553) ออกตามความใน พรบ.เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2478

       สาระสำคัญ

      "กฎสำนักนายกรัฐมนตรี      ฉบับที่ 94 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478"  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 28 ก หน้า 14 ลงวันที่ 30 เมษายน 2553 มาแจ้งให้ผู้สนใจได้ทราบและปฏิบัติกัน...

      โดยยกเลิกความใน (1) ของ 2.1 ในข้อ 2 ของส่วนที่ 1 แห่งกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ออกตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พุทธศักราช 2478 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 71 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 โดยให้ใช้กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 94 (พ.ศ. 2553)

    รายละเอียดตามไฟล์แนบ

       http://www.sobkroo.com/img_news/file/A32167820.pdf

 5. พระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือนพุทธศักราช ๒๔๗๘

     สาระสำคัญ

    - มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า พระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘” 

    - มาตรา ๒ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

       -  มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่น ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

        - มาตรา ๔ คำว่าข้าราชการฝ่ายพลเรือนตามพระราชบัญญัตินี้ให้หมายความถึงข้าราชการพลเรือน ข้าราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงกลาโหม และข้าราชการตุลาการ

       -  มาตรา ๕ เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน หมายถึงเครื่องแบบแต่งกายทั้งหลายที่ได้กำหนดให้แต่งรวมทั้งเครื่องหมายตำแหน่งสังกัด หรือเครื่องหมายอื่น ๆ ตลอดจนสิ่งประกอบเครื่องแบบอย่างอื่นด้วย 

     - มาตรา ๖ ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบตามมาตรา ๕ จะสมควรอย่างไรและจะต้องแต่งเมื่อไร โดยเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎ หรือข้อบังคับซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตินี้

             -  มาตรา ๗ ให้นายกรัฐมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎ หรือข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

กฎ หรือข้อบังคับนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

  รายละเอียดตามไฟล์แนบ

   http://www.sobkroo.com/img_news/file/A32179769.pdf  

  ส่วนเครื่องหมายอินธนูระดับชั้นไหนใช้อย่างไรคลิกไฟล์แนบ

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin