Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
3 ม.ค. 54

ความตระหนัก เรื่อง การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ( 3 ม.ค.54)

 

การบรรยายทางวิชาการเพื่อสร้างความตระหนัก เรื่อง การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ในฐานะหน่วยวิจัยและพัฒนานโยบายและแผนการศึกษาของชาติ จำเป็นที่จะต้องมีความรู้และมีความพร้อม ในการกำหนดนโยบายเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ที่สอดคล้องกับนโยบายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง ซึ่งหมายถึง การจัดการศึกษาเพื่อให้คนไทยมีความพร้อมที่จะเป็นพลเมืองอาเซียน ที่สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านอย่างสันติสุข ดังนั้น เป้าประสงค์หลักในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ เพื่อประโยชน์ในการปูพื้นฐาน สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้นักการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง เกิดความตื่นตัวและมีความพร้อมในเบื้องต้น เพื่อจับมือก้าวสู่ประชาคมอาเซียนไปพร้อมกัน

สาระสำคัญ

- คำกล่าวเปิดการบรรยายทางวิชาการเพื่อสร้างความตระหนักเรื่อง การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
โดย เลขาธิการสภาการศึกษา (ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ)

- สรุปสาระสำคัญจากการบรรยาย เรื่อง "ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนใน ค.ศ.2015" โดย อธิบดีกรมอาเซียน (นายวิทวัส ศรีวิหค)

- สรุปสาระสำคัญจากการบรรยายเรื่อง "ประชาคมอาเซียน กับอนาคตการศึกษาไทย"โดย รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล)

- ประเด็นอภิปรายซักถามและความคิดเห็นจากผู้ร่วมฟังบรรยาย

-ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนจากการบรรยายทางวิชาการเรื่อง "การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"

- สรุปประเด็นสำคัญ ข้อเสนอเชิงนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานในการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

- ภาคผนวก

คลิกรายละเอียดตามไฟล์แนบ

http://www.onec.go.th/onec_administrator/uploads/Book/1020-file.pdf

ถาม-ตอบสอบครู

คำถาม : การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน หมายถึงปีใด

ก.  2554

ข.  2556 

ค.  2558

ง.  2561

คำตอบ :  ข้อ     2558

เหตุผล   "ประชาคมอาเซียน" (ASEAN Community) เกิดจากสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) หรือ "อาเซียน" โดยอาเซียนเดิม ได้ถือกำเนิดจากการประกาศ "ปฏิญญากรุงเทพฯ" (Bangkok Declaration) โดยมีประเทศสมาชิกเมื่อเริ่มก่อตั้งรวม 5 ประเทศปี 2558 ประชาคมอาเซี่ยนพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นต้นแบบและกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพการจัด ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเกิดขึ้นปี 2558 (ASEAN Community 2015 )

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพเสนอโลกอนาคตอาเซียน ปี 2558 เป็นการ์ตูน animation ใช้ภาษาอังกฤษเหมาะสมกับทุกคน คลิกที่นี่...

http://www.youtube.com/watch?v=aiQhqN-NdQc&feature=related

นำเสนอด้วยเพลงวัฒนธรรมประชาคมอาเซียน คลิกที่นี่...

www.youtube.com/watch

 

หมายเหตุ    เป็นคำถามวิชาความรอบรู้(สังคม เศรษฐกิจการเมือง)สำหรับ   สายครูทุกตำแหน่ง

ทุกข่าวมีคำถามคำตอบโดยบ้านสอบครู (www.sobkroo.com)  ณ วันที่ 3 มกราคม 2554

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin