Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
26 เม.ย. 54

หลักเกณฑ์วิธีการมีวิทยฐานะเชิงประจัก(ผลงานดีเด่น) ( 26 เม.ย.54)

 

        5 (54) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยะฐานะหรือเลือนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เอกสารตามว5(54)

 

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยะฐานะหรือเลือนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย มีรายละเอียดประกอบด้วย

(1) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยะฐานะหรือเลือนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
     1. ครู  - ครูชำนาญการพิเศษ  - ครูเชี่ยวชาญ
     2. รอง ผอ.สถานศึกษา - รอง.ผอ.ชำนาญการพิเศษ - รอง.ผอ.เชี่ยวชาญ
     3. ผอ.สถานศึกษา - ผอ.ชำนาญการพิเศษ - ผอ.เชี่ยวชาญ
     4. รอง ผอ.สพท  - รองผอ.สพท. ชำนาญการพิเศษ - รองผอ.สพท.เชี่ยวชาญ
     5. ผอ.สพท - ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ
     6. รอง ผอ.กศน จังหวัด - รองผอ.กศน.จังหวัด ชำนาญการพิเศษ
         - รอง ผอ.กศน.จังหวัด เชี่ยวชาญ
     7. ผอ.กศน จังหวัด - ผอ กศน.จังหวัดเชี่ยวชาญ
     8 . ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ - ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

(2) แบบคำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยะฐานะหรือเลือนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ทุกตำแหน่ง)

(3) แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
   - แบบรายงานด้านที่ 1 ทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ

(4) แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3)
  แบบรายงานด้านที่ 3 สายงานการสอน
- การศึกษาพิเศษ - เด็กปกติและเด็กปฐมวัย  - สำนักงาน กศน
แบบรายงานด้านที่ 3 สายงานนิเทศการศึกษา
แบบรายงานด้านที่ 3 สายงานบริหารการศึกษา - สพท.  - กศน.
แบบรายงานด้านที่ 3 สายงานบริหารสถานศึกษา
- กศน. - ศูนย์การศึกษาพิเศษ  - สพฐ. - อาชีวะ - โรงเรียนเฉพาะความพิการ

(5) แบบข้อเสนอในการพัฒนางาน (ด้านที่ 3 ส่วนที่ 3)
(6) แบบคัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือกฯ

 

รายละเอียดคลิกตามแนบ(ส่วนที่ 1)

รายละเอียดส่วนที่สองหรือตามแนบ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

 

ถาม-ตอบสอบครู

คำถาม : วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยะฐานะหรือเลือนเป็นวิทยะฐานะใช้สำหรับวิทยฐานะใด

      ก. ชำนาญการ

      ข. ชำนาญการพิเศษ

      ค. เชี่ยวชาญ

      ง. ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

คำตอบ : ง. ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

 

เหตุผล : หลักเกณฑ์ดังกล่าวเฉพาะให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

ทุกข่าวมีถามตอบ โดยบ้านสอบครู (www.sobkroo.com)  26 เมษายน 2554

หมายเหตุ คำถามนี้เกี่ยวกับวิชากฎหมายการศึกษา/งานในหน้าที่สำหรับ สายครูทุกตำแหน่ง

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin