Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการหน่วยงานองค์กรที่ควรรู้
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
+ รวมเว็บไซต์ราชการ
+ สำนักกีฬานันทนาการ
+ กระทรวงศึกษาธิการ
+ กระทรวงวัฒนธรรม
อ่านทั้งหมด
+

คลังข้อสอบ PISA ออนไลน์

+ เลขประชาชน 13 หลัก
+

คู่มือการเข้าสอบครูผู้ช่วย

+

หลักฐานประกอบวิชาชีพครู

+

การรับสมัครสาขาขาดแคลน

+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
+

108 สาขาขาดแคลนยกเว้นตั๋วครู

+

สาขาขาดแคลนสายครู

+

การแต่งกายข้าราชการ

+ พรบ.ไปใช้บำนาญเดิมUndo
อ่านทั้งหมด
 
5 ส.ค. 54

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันภายใน( 6 ส.ค.54)

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

                   ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแล้ว มีจำนวน 5 ด้าน 11 มาตรฐาน 51 ตัวบ่งชี้

 

รายละเอียดังแนบ...

http://sobkroo.com/img_news/file/A48169589.pdf

 

คำถามคำตอบ

คำถาม : มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัยคือข้อใด

ก.  5 มาตรฐาน 11 ตัวบ่งชี้

ข.  5 มาตรฐาน 15 ตัวบ่งชี้

ค. 11 มาตรฐาน 51 ตัวบ่งชี้

ง. 15 มาตรฐาน 51 ตัวบ่งชี้

คำตอบ : 11 มาตรฐาน 51 ตัวบ่งชี้

เหตุผล ;  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จำนวน 5 ด้าน 11 มาตรฐาน 51 ตัวบ่งชี้

 

หมายเหตุ เป็นคำถามวิชานโยบายความรอบรู้/กฎหมาย/งานในหน้าที่สำหรับ ผู้บริหารทุกตำแหน่ง

ถามตอบสอบครู โดย อ.บวร เทศารินทร์ วันที่ 6 ส.ค.2554 คำถามคำตอบสอบครูบนเวริด์เพรส ติวสอบครูยูทูป ติวออนไลน์ผู้บริหารสถานศึกษาภาค ก ติวสดสอบภาค ก

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                Copyright. & Created by Mr.Borworn Taesarin