Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
29 มี.ค. 55

การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 30 มี.ค.55)

 

            การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการพ.. ๒๕๕๕ โดยอนุโลม http://kormor.obec.go.th/document/docu064.pdf

สาระสำคัญ :

             โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการให้มีความเหมาะสม

และสอดคล้องกับการปฏิบัติราชการ

           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ () แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

 

ข้อ ๑๗ การลาแบ่งออกเป็น ๑๑ ประเภท ดังต่อไปนี้

() การลาป่วย

() การลาคลอดบุตร

() การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

() การลากิจส่วนตัว

() การลาพักผ่อน

() การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์

() การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล

() การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

() การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

(๑๐) การลาติดตามคู่สมรส

(๑๑) การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

 

http://kormor.obec.go.th/document/docu064.pdf

ใช้ระเบียบการลาข้าราชการพลเรีอน 2555 โดยอนุโลม

http://www.sobkroo.com/img_news/file/A56862521.pdf

http://kormor.obec.go.th/discipline/dis125.pdf

 

ไม่ใช่เงื่อนไขของการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตร

เสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนหรือในวันลาภายใน 90 วันนับแต่วันที่คลอดบุตร

สำหรับการคลอดบุตรจำนวน 3 ครั้ง

ครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทำการ

สำหรับการคลอดบุตรจำนวน 3 ครั้ง

เหตุผล ข้อ 20 ของระเบียบฯกล่าวว่า ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตรให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายใน๙๐ วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๑๕ วันทำการ ผู้มีอำนาจอนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้

 

หมายเหตุ เป็นคำถามวิชานโยบายความรอบรู้/กฎหมาย/งานในหน้าที่สำหรับ ครู ผู้บริหารทุกตำแหน่ง

 

ถามตอบสอบครู โดย อ.บวร เทศารินทร์ วันที่ 30 มีนาคม 2555 คำถามคำตอบสอบครูบนเวริด์เพรส ติวสอบครูยูทูปติวออนไลน์ผู้บริหารสถานศึกษาภาค ก ติวสดสอบผู้บริหารสถานศึกษา ติวผู้บริหารการศึกษา

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin