Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
3 มิ.ย. 55

วิทยฐานะครูผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ (3 มิ.ย.55)

 

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์

มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

          ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ ( ว ๕/๒๕๕๔)

          ก.ค.ศ. ได้กำหนดรายละเอียดในการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๕/๒๕๕๔ ไว้ในแบบบันทึกการประเมินฯ ดังนี้


๑. สายงานการสอน

๑.๑ สำหรับผู้รับการประเมินที่สอนเด็กปกติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

๑.๒ สำหรับผู้รับการประเมินที่สอนระดับปฐมวัย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

๑.๓ สำหรับผู้รับการประเมินที่สอนการศึกษาพิเศษ (ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น หรือ การได้ยิน หรือทางร่างกาย) (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

๑.๔ สำหรับผู้รับการประเมินที่สอนการศึกษาพิเศษ (ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หรือบุคคลออทิสติก) (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

๑.๕ สังกัดสำนักงาน กศน. (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

๒. สายงานบริหารสถานศึกษา

๒.๑ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

๒.๒ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

๒.๓ สังกัดสำนักงาน กศน. (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

๓. สายงานบริหารการศึกษา

๓.๑ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

๓.๒ สังกัดสำนักงาน กศน. (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

ที่มา : สำนักงานก.ค.ศ. ติดประกาศ: 2012-06-01

สาระสำคัญ : การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

 ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตาม ว.5/2555 หมายถึง

เกณฑ์ผลงาน

  เกณฑ์เชิงประจักษ์

  เกณฑ์ผลงานดีเด่น

 ผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์

ดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์

 

เหตุผล   หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ (ว๕/๒๕๕๕)

 

หมายเหตุ  หมายเหตุ  เป็นคำถามวิชานโยบายความรอบรู้/กฎหมาย/งานในหน้าที่สำหรับ ครู ผู้บริหารทุกตำแหน่ง

ถามตอบสอบครู  โดย อ.บวร เทศารินทร์ วันที่  3 มิถุนายน 2555  คำถามคำตอบสอบครูบนเวริด์เพรส ติวสอบครูยูทูป    ติวออนไลน์ครูผู้ช่วย

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin