Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
1 ก.พ. 56

แต่งตั้งไพฑูรย์ประธานกรรมการคุรุสภา (1 ก.พ. 56)

 

มติ ครม. ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เกี่ยวกับการศึกษาที่สำคัญ ดังนี้

สาระสำคัญของรายงานการพัฒนาระบบราชการไทยประจำปี พ..๒๕๕๔

          ๑) ภาพรวมของระบบราชการ สรุปได้ดังนี้ หน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหารมี ๔ ประเภท ได้แก่ ๑) ส่วนราชการ มีหน่วยงานในส่วนกลาง ๑๗๗ หน่วยงาน ส่วนภูมิภาค ๙๕๔ หน่วยงาน และส่วนท้องถิ่น ๗,๘๕๓ หน่วยงาน ๒) รัฐวิสาหกิจ ๕๘ แห่ง ๓) องค์การมหาชน ๖๖ หน่วยงาน ๔) หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ (หน่วยธุรการขององค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ) ๘ แห่ง

               - กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือนทั้งข้าราชการและบุคลากรประเภทอื่น จำนวน ๒,๑๑๒,๖๘๔ คน ปรากฏว่าคนรุ่นใหม่มีโอกาสเข้าสู่ระบบราชการได้น้อยลง เนื่องจากกรณีที่มีการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งทั้งประเภทวิชาการและทั่วไป ทำให้ต้องยุบตำแหน่งลง เพื่อนำอัตราเงินเดือนมาพอกเป็นเงินเดือนของตำแหน่งที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้มีเงินเดือนสอดคล้อง คนรุ่นใหม่จึงมีโอกาสในการเข้าสู่ระบบราชการได้น้อยลง โอกาสที่คนเก่งคนดีจะเข้ามาเป็นกำลังของระบบจึงเป็นไปได้ยาก ส่งผลให้ระบบราชการไทยอยู่ในสภาวะที่ยากแก่การปรับตัว

               - สมรรถนะในการแข่งขันของระบบราชการไทยเชิงเปรียบเทียบ ในส่วนเป็นประเทศที่ง่ายต่อการประกอบธุรกิจ ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ ๑๙ จาก ๑๘๓ ประเทศ และได้มีการตัดปัจจัยในการประเมินบางตัวออกไป ซึ่งเป็นปัจจัยที่ประเทศไทยทำได้ดีมีคะแนนสูง ทำให้ลำดับของประเทศไทยจึงถูกปรับลดลงไปอยู่ที่ ๑๙ ในส่วนดัชนีสภาวะธรรมาภิบาล มิติประสิทธิผลของภาครัฐ และมิติคุณภาพของมาตรการควบคุม ยังคงอยู่ใน Percentile Rank ที่ ๕๐-๗๕ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยพบว่าอยู่ในอันดับที่ ๒๗ สำหรับอันดับดัชนีภาพลักษณ์คอรัปชันของนานาประเทศ ซึ่งประเทศที่มีค่าดัชนีสูงสุดคือ ประเทศที่มีคอรัปชันน้อยที่สุด ซึ่งการจัดอันดับในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ประเทศไทยอยู่ในลำดับ ๘๐ โดยปรับลำดับลดลงมาจากปี พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งอยู่ที่ลำดับที่ ๗๘หากพิจารณาจากค่าดัชนี เมื่อเทียบกับปีก่อน จะปรับดีขึ้น ๐.๑ คะแนน แต่ลำดับกลับลดลง หมายถึงการคอรัปชันในไทยลดลงเล็กน้อย แต่ภาพลักษณ์กลับด้อยลงเมื่อเทียบกับนานาประเทศ อย่างไรก็ดีภาพลักษณ์คอรัปชันของประเทศไทยในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ดูดีขึ้น เมื่อพิจารณาย้อนไปในปี พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งมีลำดับอยู่ที่ ๘๔ ขณะนี้ประเทศไทยยังอยู่ในลำดับเดียวกับประเทศโคลัมเบีย เอลซาลวาดอร์ กรีซ มอร็อคโค และเปรู ซึ่งมีค่าดัชนี ๓.๔ เท่ากัน

                - ความพร้อมในการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ ๗๖ ในปี พ.ศ.๒๕๕๓

                - อันดับประสิทธิภาพระบบราชการไทย พบว่าประเทศไทยเป็น ๑ ใน ๓ ประเทศแรกที่ระบบราชการมีประสิทธิภาพ รองจากสิงคโปร์และฮ่องกง

 

          ๒) ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบราชการไทย

               - ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จากการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ พบว่าส่วนราชการมีผลการประเมินเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมาย เนื่องจากมีหลายส่วนราชการที่ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้มาก ในส่วนของจังหวัดมีผลการประเมินเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมาย ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาพบว่า ค่าคะแนนต่ำสุดและค่าคะแนนเฉลี่ย เพิ่มสูงขึ้น และคะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ำลง ผลการประเมินการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนในภาพรวมการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 

แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

             ครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามที่ รมว.ศธ.เสนอ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขึ้นใหม่ แทนประธานกรรมการและกรรมการชุดเดิม ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ดังนี้

             ๑) ประธานกรรมการ (เลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) คือ นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจและการบริการ และด้านอุตสาหกรรม

              ๒) กรรมการผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ผู้แทนองค์กรเอกชน และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๖ คน คือ

                  - นายถาวร ชลัษเฐียร กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

                  - นายอรรถการ ตฤษณารังสี กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

                 - พลตรีหญิง กฤติยา บัวหลวงงาม กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน (คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย)

                 - นายสุนทร ทองใส กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                - รองศาสตราจารย์มงคล มงคลวงศ์โรจน์ กรรมการผู้แทนองค์กรวิชาชีพ

                - นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย กรรมการผู้แทนองค์กรวิชาชีพ

           ๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑๖ คน คือ

                 - นายโกสินทร์ เกษทอง ด้านการบริหารการอาชีวศึกษา และด้านเศรษฐกิจและการพัฒนากำลังคน

                - นายจรูญ ชูลาภ ด้านการบริหารการอาชีวศึกษา และด้านอุตสาหกรรม

                - นายเฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้ ด้านการบริหารการอาชีวศึกษา

                - นายณัฐวุฒิ สกุลพานิช ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนากำลังคน

               - นายประสาน ประวัติรุ่งเรือง ด้านการบริหารการอาชีวศึกษาของเอกชน

               - นายเร็วจริง รัตนวิชา ด้านธุรกิจและการบริการ

              - นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ ด้านอุตสาหกรรม

              - นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ ด้านการบริหารการอาชีวศึกษา และด้านเกษตรกรรมและการประมง

              - นางศรินทร์ทิพย์ แทนธานี ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนากำลังคน

                - นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนากำลังคน และด้านคหกรรม

                - นางศิริพรรณ ชุมนุม ด้านการบริหารการอาชีวศึกษา และด้านศิลปหัตถกรรม

               - นายสมเกียรติ ชอบผล ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนากำลังคน และด้านการศึกษาพิเศษ

               - นายสมบูรณ์ ศรีพัฒนาวัฒน์ ด้านอุตสาหกรรม และด้านเศรษฐกิจและการพัฒนากำลังคน

               - นายเสนอ จันทรา ด้านการบริหารการอาชีวศึกษา และด้านเศรษฐกิจและการพัฒนากำลังคน

                - นายอินทร์ จันทร์เจริญ ด้านการบริหารการอาชีวศึกษาของเอกชน

                - นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ ด้านธุรกิจและการบริการ

                  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

 

แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา

             ครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา จำนวน ๘ คน ตามที่ ศธ.เสนอ ดังนี้

               ๑. ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการ

               ๒. นายวรศักดิ์ แก่นมีผล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา

               ๓. นายเจริญ ไชยสมคุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอาชีวศึกษา

               ๔. นายสุกิจ เดชโภชน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาพิเศษ

               ๕. รองศาสตราจารย์สุขุม เฉลยทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านมนุษยศาสตร์

               ๖. นายนิวัตร นาคะเวช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์

              ๗. นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

               ๘. นายธีระพันธ์ พุทธิสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

              ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

 

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๔๓/๒๕๕๖

สาระสำคัญ : มติ ครม. ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เกี่ยวกับการศึกษาที่สำคัญ สาระสำคัญของรายงานการพัฒนาระบบราชการไทยประจำปี พ..๒๕๕๔ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา

 

คำถามคำตอบ

คำถาม : ประธานคุรุสภาคนปัจจุบัน(2556) คือ

    ก. ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์

    ข. ดร.ดิเรก  พรสีมา

    ค. ศาตรจารย์เสริมศักดิ์  วิสาลาภรณ์

    ง. รองศาสตราจารย์สุขุม เฉลยทรัพย์

คำตอบ : ก. ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์

 

เหตุผล ; ครม.มีมติ( ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ) อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา จำนวน ๘ คน ตามที่ ศธ.เสนอ  โดยมีศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สินลารัตน์ เป็นประธานกรรมการ

 

ถามตอบสอบครู โดย อ.บวร เทศารินทร์  วันที่  1 กุมภาพันธ์  2556  คำถามคำตอบสอบครูบนเวริด์เพรส ติวสอบครูยูทูป

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin