Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
17 มี.ค. 56

แต่งตั้งประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ(18 มี.ค.56)

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

              โดยที่ นายนิยม ศรีวิเศษ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภาที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการคุรุสภา เป็นผลให้พ้นจากการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๑ () แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.. ๒๕๔๖ จึงแต่งตั้ง นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในคณะกรรมการคุรุสภา เป็นประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระของคณะกรรมการ

มาตรฐานวิชาชีพ

             ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.. ๒๕๕๖

             พงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา

สาระสำคัญ : นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ รายละเอียดประกาศตามแนบ

 

คำถามคำตอบ

คำถาม : ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคนปัจจุบัน(2556)คือ

    ก. นายดิเรก  พรสีมา

    ข. นายนิยม  ศรีวิเศษ

    ค. นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง

    ง. นายองค์กร อมรสิรินันท์

คำตอบ : ค. นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง

 

เหตุผล ; ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ วันที่ ๖ มีนาคม พ.. ๒๕๕๖ แต่งตั้งนายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง เป็นประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ประกาศในราชกิจจา ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖

ถามตอบสอบครู  โดย อ.บวร เทศารินทร์ วันที่ 18 มีนาคม 2556   คำถามคำตอบจากข่าวบ้านสอบครู

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin