Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการหน่วยงานองค์กรที่ควรรู้
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
+ รวมเว็บไซต์ราชการ
+ สำนักกีฬานันทนาการ
+ กระทรวงศึกษาธิการ
+ กระทรวงวัฒนธรรม
อ่านทั้งหมด
+

คลังข้อสอบ PISA ออนไลน์

+ เลขประชาชน 13 หลัก
+

คู่มือการเข้าสอบครูผู้ช่วย

+

หลักฐานประกอบวิชาชีพครู

+

การรับสมัครสาขาขาดแคลน

+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
+

108 สาขาขาดแคลนยกเว้นตั๋วครู

+

สาขาขาดแคลนสายครู

+

การแต่งกายข้าราชการ

+ พรบ.ไปใช้บำนาญเดิมUndo
อ่านทั้งหมด
 
17 มี.ค. 56

แต่งตั้งประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ(18 มี.ค.56)

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

              โดยที่ นายนิยม ศรีวิเศษ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภาที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการคุรุสภา เป็นผลให้พ้นจากการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๑ () แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.. ๒๕๔๖ จึงแต่งตั้ง นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในคณะกรรมการคุรุสภา เป็นประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระของคณะกรรมการ

มาตรฐานวิชาชีพ

             ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.. ๒๕๕๖

             พงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา

สาระสำคัญ : นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ รายละเอียดประกาศตามแนบ

 

คำถามคำตอบ

คำถาม : ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพคนปัจจุบัน(2556)คือ

    ก. นายดิเรก  พรสีมา

    ข. นายนิยม  ศรีวิเศษ

    ค. นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง

    ง. นายองค์กร อมรสิรินันท์

คำตอบ : ค. นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง

 

เหตุผล ; ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ วันที่ ๖ มีนาคม พ.. ๒๕๕๖ แต่งตั้งนายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง เป็นประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ประกาศในราชกิจจา ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖

ถามตอบสอบครู  โดย อ.บวร เทศารินทร์ วันที่ 18 มีนาคม 2556   คำถามคำตอบจากข่าวบ้านสอบครู

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                Copyright. & Created by Mr.Borworn Taesarin