Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
29 มิ.ย. 56

มฐ.ตำแหน่ง ผอ.สพท

 

คุณสมบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง ผอ.สพป./สพม.

๑. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา

๒. ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และรับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.๔ หรือดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะผู้ อำนวยการเชี่ยวชาญ หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า
    ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารการประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๓. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
๔. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด


รายละเอียดมาตรฐานตำแหน่งทั้งหมดตามแนบ

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลผอ.สพป./สพม. (เดิม)

http://www.sobkroo.com/img_news/file/A35095638.pdf

- หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลผอ.สพป. (เดิม)

http://www.sobkroo.com/img_news/file/A66737463.pdf

- ตัวอย่างประกาศสอบ ผอ.สพป./สพม. (เดิม)

http://www.sobkroo.com/img_news/file/A34949663.pdf

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin