Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
5 มิ.ย. 58
เลขประชาชน 13 หลัก
 

"เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักคืออะไร"
                ...เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก คือเลขที่ทางราชการกำหนดให้แก่ประชาชนทุกคนทั่วทั้งประเทศมีจำนวน 13 ัว หรือเรียกกันสั้นๆ ว่าเลข 13 หลักและแต่ละหลักต่างก็มีความหมายในตัวของมันเอง เช่น เป็นการแยกประเภทบุคคลถิ่นที่อยู่ และเลขที่ใบเกิดฯลฯ ประชาชนแต่ละคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกัน และเมื่อเกิดมาจะได้รับการกำหนดเลข 13 หลัก ประจำตนเอง โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่เกิดจนตาย เลขประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลัก จะปรากฏอยู่ในสูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน
เลข 13 หลักมีความสำคัญอย่างไร
                 ... เลขประจำตัวประชาชน มีความสำคัญต่อการประมวลข้อมูลทะเบียนประวัติความเป็นมาของแต่ละบุคคล สามารถตรวจสอบสืบค้นได้ด้วยเวลาอันรวดเร็วเพียงไม่กี่วินาทีด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ และจะเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ในภาครัฐและเอกชนได้ในอนาคต ซึ่งขณะนี้มีหลายหน่วยงานที่ใช้เลข 13 หลักของกรมการปกครองเป็นพื้นฐานในการบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการต่างๆ เช่น การเสียภาษี การทำใบขับขี่ การประกันสังคม ฯลฯ เพราะสามารถ ON-LINE ข้อมูลถึงกันได้รวดเร็วไม่ยุ่งยาก


ความหมายของเลขประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลัก


- หลักที่ 1 หมายถึงประเภทบุคคล ส่วนใหญ่จะได้หมายเลข 3 คือ บุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตอนเริ่มโครงการให้เลขฯ ถ้าเกิดตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค.2526 จะได้เลข 1 ซึ่งหมายถึงได้แจ้งเกิดตามกำหนด ถ้าแจ้งเกิดเกินกำหนดจะได้เลข 2 เป็นต้น ซึ่งมี 8 ประเภท คือ
          .. ประเภทที่ 1 ได้แก่ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ได้แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลา (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2527)
          .. ประเภทที่ 2 ได้แก่ คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ได้แจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2527)
          .. ประเภทที่ 3 ได้แก่คนไทยและคนต่างด้าวที่ มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และมีที่อยู่ในทะเบียนบ้านในสมัยเริ่มแรก (1 ม.ค. - 31 พ.ค.2527)
         .. ประเภทที่ 4 ได้แก่ คนไทยและคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญคนต่างด้าวแต่แจ้งย้ายเข้า โดยยังไม่มีเลขประจำตัวประชาชนในสมัยเริ่มแรก (1 ม.ค. - 31 พ.ค. 2527)
          .. ประเภทที่ 5 ได้แก่ คนไทยที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านในกรณีตกสำรวจหรือกรณีอื่น ๆ
          .. ประเภทที่ 6 ได้แก่ ผู้ที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย และผู้ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฏหมาย แต่จะอยู่ในลักษณะชั่วคราว
          .. ประเภทที่ 7 ได้แก่ บุตรของบุคคลประเภทที่ 6 ซึ่งเกิดในประเทศไทย
           .. ประเภทที่ 8 ได้แก่ คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฏหมาย คือ ได้รับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
 คนที่ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทย และคนที่ได้รับการให้สัญชาติไทย
-หลักที่ 2 ถึงหลักที่ 5 หมายถึงรหัสของสำนักทะเบียนที่ท่านมีชื่อในทะเบียนบ้านในขณะให้เลข สำหรับเด็กเกิดใหม่จะหมายถึงถิ่นที่เกิด โดยหลักที่ 2 และ 3 หมายถึงจังหวัดหลักที่ 4 และ 5 หมายถึงอำเภอหรือเทศบาล
- หลักที่ 6 ถึงหลักที่ 10 หมายถึงกลุ่มที่ของบุคคลแต่ละประเภทตามหลักแรก หรือหมายถึงเล่มที่ของสูติบัตรแล้วแต่กรณี
- หลักที่ 11 และ 12 หมายถึงลำดับที่ของบุคคลในแต่ละกลุ่มประเภท หรือหมายถึงใบที่ของสูติบัตรแต่ละเล่มแล้วแต่กรณี
- หลักที่ 13  คือ ตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของเลข 12 หลักแรก

          ขอบคุณข้อมูลและภาพ  ; จาก KM@ สำนักบริหารการทะเบียน

 

ที่มา ;  ฝ่ายทะเบียน เขตบางขุนเทียน

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin