Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
22 ส.ค. 58
ครูรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี
 

          คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแถลงผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 (ปี 2558) ของ 10 ประเทศในอาเซียนและติมอร์เลสเต ดังนี้

          1. บรูไนดารุสซาลาม มาดาม ฮาจา รัตนาวาติ บินติ ฮาจิ โมฮัมมัด ครูการศึกษาพิเศษโรงเรียนประถมKeriamผู้ริเริ่มการนำนวัตกรรมมาสอนเด็กพิการ เรียนร่วมในรูปแบบต่างๆ โดยชักชวนผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจนได้รับรางวัลครูดีเลิศจาก สุลต่านแห่งบรูไน 

          2. กัมพูชา นาง สาวทอช บันดาวครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาใน Wat-Bo Primary Schoolครูที่เน้นการสอนโดยใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางผ่านเทคนิคสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้เรียน และให้ความสำคัญกับเด็กเรียนรู้ช้าโดยการสร้างเครื่องมือช่วยสอนเพื่อให้ เด็กมีพัฒนาการเรียนรู้จนได้รับรางวัลชนะเลิศครูที่มีความโดดเด่นในระดับ ชาติ 

          3. อินโดนีเซีย นายเฮอร์วิน ฮามิด ครูสอนวิทยาศาสตร์และหัวหน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียน Junior High School Kendari มีผลงานโดดเด่นในการประยุกต์ใช้ Smart Phone เพื่อการศึกษา และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์จนได้รับรางวัลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการศึกษาในระดับภูมิภาคของประเทศ

          4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นางวงสัมพัน คำส้อย ครูสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และรัฐศาสตร์ โรงเรียนมัธยมเวียงจันทน์ เน้นการพัฒนานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำให้มีการพัฒนาตนเอง มีทักษะและมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเข้ามามีส่วน ร่วมในการปรับปรุงนักเรียน

          5. มาเลเซีย  นาย ไซนุดดิน ซาคาเรียครูสอนเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนมัธยม Taman Bukit Maluriผู้พัฒนาหลักสูตร ICT ของกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูผู้สอนการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารในระดับชาติ

          6. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  นาง สาวยี มอน ซอร์ ครูระดับอาวุโส โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหล่าย ทาร์ ยา ย่างกุ้ง สอนทั้งวิชาการและการประกอบอาชีพให้แก่ลูกศิษย์ จนมีความโดดเด่นได้รับการยอมรับอย่างมากจากเพื่อนครูและคนในชุมชน

          7. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  นาย วิลเลียม โมราคาครูใหญ่ Klolang Elementary School นักจัดการชั้นเรียนสมัยใหม่ให้แก่โรงเรียนชั้นประถมศึกษาและเป็นนักพัฒนา นวัตกรรมผลิตสื่อการสอนต้นทุนต่ำให้แก่โรงเรียนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลมา อย่างต่อเนื่อง

          8. สาธารณรัฐสิงคโปร์  นาง หวัง ลิม ไอ่ เหลียนครูใหญ่โรงเรียนประถม Holy Innocents’ Primary School ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ผู้เน้นการสอนนักเรียนที่มีความต้องการ พิเศษโดยเฉพาะกลุ่มเรียนรู้ช้า ผู้ริเริ่มโครงการนำร่องด้วยการใช้ดนตรีบำบัดเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียน รู้ของผู้เรียนวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเฉพาะสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการ พิเศษ

          9. ติมอร์ เลสเตนายจูลีโอ ไซเมน มาเดียราครูสอนในโรงเรียนระดับประถมและมัธยมผู้ที่สามารถสร้างบรรยากาศการ เรียนรู้ให้แก่เด็กๆ ในชุมชน และสามารถดึงพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมจัดการเรียนรู้ได้ เป็นอย่างดี

          10. เวียดนาม  นาง ทราน ติ ตวย ดุงครูใหญ่และครูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ที่Le Ngoc Han Primary School ผู้ริเริ่มทำให้เกิดต้นแบบโรงเรียนประถมรูปแบบใหม่หรือเวียดนามนิวสคูลโมเดลเผยแพร่ไปยังโรงเรียนประถมศึกษามากกว่า 3,000 แห่งผ่านระบบการจัดการที่มีความยืดหยุ่นเน้นทักษะชีวิต สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในชั้นเรียนและจัดชั้นเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ ทำให้เกิดรูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย

            11.ประเทศไทย นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ครู เชี่ยวชาญกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิด ทักษะการคิดวิเคราะห์และเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้เรียนจะตั้งคำถามและหาคำตอบหรือแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองจากสิ่งที่อยู่ ในชุมชนจนประสบผลสำเร็จได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ เช่น การทำไบโอพลาสติกจากเกล็ดปลา ผลงานที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกรู้จักประเทศไทย จนมีการนำชื่อของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจำนวน 3 คน ไปตั้งชื่อดาวเคราะห์น้อย 3 ดวงที่พบใหม่ในระบบสุริยะจักรวาล

          ทั้งนี้ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ทั้ง 11คน จาก11ประเทศ จะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในวันที่ 2 ตุลาคม 2558 นี้

ที่มา : ข่าวสนง.เลขาธิการคุรุสภา

สาระสำคัญ : คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 1 (ปี 2558) ของ 10ประเทศในอาเซียนและติมอร์เลสเต โดยมี ครูเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณครูวิทยาศาสตร์ จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประเทศไทย 

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin