Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
+

การพัฒนาระบบราชการไทย

+ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  Public Sector Management Quality Award (PMQA)
+

แผนผังเชิงกลยุทธ์ (Strategy Map).

+

รายนามนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย

+ ภาวะโลกร้อน (Global Warming)
+

หลักการแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(Sufficiency Economy)

+ แผนบริหารราชการแผ่นดินการจัดการสมัยใหม่
+ ผลกระทบการจัดการศึกษาของไทยใน 5 ปีข้างหน้า
+

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สพฐ.ปี 2552

อ่านทั้งหมด
+ The School Director" Role
+

เอกสารเกี่ยวกับสมรรถนะทางการบริหาร

+ สมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารการศึกษา
+ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในองค์กรทางการศึกษา
+ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง การเสริมสร้างกำลังใจและจิตสาธารณะ
อ่านทั้งหมด
+

สรุปประเด็นจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา

+ คุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา
+

คู่มือปฏิบัติราชการของครู

+

คู่มือปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ

+

คู่มือประเมินสมรรถนะครู

อ่านทั้งหมด
27 ม.ค. 54
คู่มือการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

1.      คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ กพฐ.มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม/มัธยมศึกษาปฏิบัติราชการแทนในการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำในโรงเรียน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรณีปรับชั้นงานลูกจ้างประจำ

2.      แนวปฏิบัติในการบริหารอัตรากำลังของลูกจ้างประจำ สังกัด สพฐ.

-          แนวปฏิบัติในการบริหารอัตรากำลังของลูกจ้างประจำ สังกัด สพฐ.

-          บัญชีรายละเอียดการกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำ

-          แบบคำขอ การประเมินตำแหน่ง

-          กฎหมายระเยบที่เกี่ยวข้อง

 

 เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล 1 สพร.สพฐ. ศธ.

 รายละเอียดตามแนบ

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin