Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมมหาวิทยาลัยที่เปิดคณะศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์
+ กระบวนการฝึกอบรม
+ หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
+

การพัฒนาระบบราชการไทย

+ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  Public Sector Management Quality Award (PMQA)
+

แผนผังเชิงกลยุทธ์ (Strategy Map).

+

รายนามนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย

+ ภาวะโลกร้อน (Global Warming)
+

หลักการแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(Sufficiency Economy)

+ แผนบริหารราชการแผ่นดินการจัดการสมัยใหม่
อ่านทั้งหมด
+ ปฏิรูปโรงเรียน 7 ประการ
+ คำถามที่เป็นหลุมพลางของผู้บริหาร
+ หลักในการมอบหมายงาน
+ การสร้างธรรมาภิบาล (Good governance)
+ องค์ประกอบของโรงเรียนที่ดี
อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
27 ม.ค. 54
คู่มือการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

1.      คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ กพฐ.มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม/มัธยมศึกษาปฏิบัติราชการแทนในการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำในโรงเรียน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรณีปรับชั้นงานลูกจ้างประจำ

2.      แนวปฏิบัติในการบริหารอัตรากำลังของลูกจ้างประจำ สังกัด สพฐ.

-          แนวปฏิบัติในการบริหารอัตรากำลังของลูกจ้างประจำ สังกัด สพฐ.

-          บัญชีรายละเอียดการกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำ

-          แบบคำขอ การประเมินตำแหน่ง

-          กฎหมายระเยบที่เกี่ยวข้อง

 

 เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล 1 สพร.สพฐ. ศธ.

 รายละเอียดตามแนบ

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin