Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องพระบรมศพ
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 1
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 2
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 3
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 4
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 5
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 6
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 7
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 8
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 9
อ่านทั้งหมด
+ หลักการทรงงานและขั้นตอนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
+ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ทัศนะ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
+ ปฏิรูปโรงเรียน 7 ประการ
+ คำถามที่เป็นหลุมพลางของผู้บริหาร
+ หลักในการมอบหมายงาน
อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
27 ม.ค. 54
คู่มือการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

1.      คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ กพฐ.มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม/มัธยมศึกษาปฏิบัติราชการแทนในการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำในโรงเรียน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรณีปรับชั้นงานลูกจ้างประจำ

2.      แนวปฏิบัติในการบริหารอัตรากำลังของลูกจ้างประจำ สังกัด สพฐ.

-          แนวปฏิบัติในการบริหารอัตรากำลังของลูกจ้างประจำ สังกัด สพฐ.

-          บัญชีรายละเอียดการกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำ

-          แบบคำขอ การประเมินตำแหน่ง

-          กฎหมายระเยบที่เกี่ยวข้อง

 

 เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล 1 สพร.สพฐ. ศธ.

 รายละเอียดตามแนบ

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin