Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมมหาวิทยาลัยที่เปิดคณะศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์
+ กระบวนการฝึกอบรม
+ หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
+

การพัฒนาระบบราชการไทย

+ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  Public Sector Management Quality Award (PMQA)
+

แผนผังเชิงกลยุทธ์ (Strategy Map).

+

รายนามนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย

+ ภาวะโลกร้อน (Global Warming)
+

หลักการแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(Sufficiency Economy)

+ แผนบริหารราชการแผ่นดินการจัดการสมัยใหม่
อ่านทั้งหมด
+ ปฏิรูปโรงเรียน 7 ประการ
+ คำถามที่เป็นหลุมพลางของผู้บริหาร
+ หลักในการมอบหมายงาน
+ การสร้างธรรมาภิบาล (Good governance)
+ องค์ประกอบของโรงเรียนที่ดี
อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
22 เม.ย. 54

การแต่งเครื่องแบบของครู ค.ศ.3 รับเงินเดือน ค.ศ.4

 

          สำนักนายกรัฐมนตรี ตอบข้อหารือ ก.ค.ศ. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือนค.ศ.3 แล้วเงินเดือนเต็มขั้นต่อมามีการประกาศใช้ กฎ ก.ค.ศ. ทำให้ให้รับเงินเดือนใน อันดับ ค.ศ. 4  กรณีนี้จะแต่งเครื่องแบบอินธนูชั้นใด  (ชั้นเดิม ค.ค.ศ.3 คือ สายวิชาการ ชำนาญการพิเศษ)

           คลิกดูอินธนูชั้นนี้ http://www.sobkroo.com/img_news/file/A32195552.pdf

           เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง http://www.sobkroo.com/detail_room_index.php?nid=3219 

           คลิกหนังสือตอบหารือตามแนบ

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin