Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+

เลือกรูปแบบประเมินอย่างไรให้เหมาะสม

+

การจัดทำ ID-Plan เพื่อบริหารการเรียนการสอน

+ ข้อบกพร่องที่พบบ่อยในงานวิจัย
+ การวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
+

การออกแบบการวิจัย (Research Design)

+

การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)

+

การหาคุณภาพของแบบทดสอบ

+

หลักการวิเคราะห์วิจัย ( ผศ.ดร.อัครเดชย ไชยเพิ่ม)

+

หลักการวิจัย (รศ.ดร.ชุมพล วิเชียรศิลป์)

+

การวิจัยสถาบัน(Institutional Research)

อ่านทั้งหมด
+ แผนพัฒนาตนเอง PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายนิเทศการศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายบริหารการศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายบริหารสถานศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายการสอน PA
อ่านทั้งหมด
14 ก.ย. 53

การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)

 

ความหมายของการวิจัยเชิงทดลอง

 

          มีผู้ให้ความหมายของการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ไว้หลายแนวทาง ดังนี้

          พจนานุกรมศัพท์การวิจัยและสถิติ (ศุภกิจ  วงศ์วิวัฒนนุกิจ. 2550 : 96) ให้ความหมายว่า การวิจัยเชิงทดลอง เป็นการวิจัยที่มุ่งอธิบายความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร โดยนักวิจัย
มีการควบคุมและจัดกระทำ (
manipulation)
กับตัวแปรอิสระหรือสิ่งแทรกแซงที่สนใจศึกษา
การวิจัยเชิงทดลองบางครั้งเรียกว่า
true experimental research design
เนื่องจากประกอบด้วย
3 ลักษณะ คือ การจัดกระทำ  การควบคุม  และการสุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่ม

          สิน  พันธุ์พินิจ (2551 : 50) ให้ความหมายว่า การวิจัยเชิงทดลอง เป็นการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลภายใต้สภาพการจำลองสภาวการณ์จริงให้สามารถควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เพื่อให้ผลการวิจัยตรงตามวัตถุประสงค์

          ชูศรี วงศ์รัตนะ และองอาจ  นัยพัฒน์ (2551 : 2) ให้ความหมายว่า การวิจัยเชิงทดลอง คือการวิจัยที่มีการจัดกระทำตัวแปรที่ต้องการศึกษาว่าเป็นสาเหตุที่แท้จริงหรือไม่ ให้กับผู้ถูกทดลอง แล้วสังเกตผลที่เกิดขึ้น โดยมีการควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่ต้องการศึกษาให้อยู่ในสภาพคงที่

          บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2540 : 131) ให้ความหมายว่า การวิจัยเชิงทดลองเป็นการค้นหาข้อเท็จจริงซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล (cause and effect relationship) ที่เกิดขึ้นภายใต้ภาวการณ์ควบคุม

          อนันต์  ศรีโสภา (2521 : 131) ให้ความหมายว่า การวิจัยเชิงทดลองเป็นวิธีการเสาะแสวงหาความรู้อย่างมีระบบและมีเหตุผล เป็นการวิจัยที่ใช้ตอบคำถามเกี่ยวกับ ถ้ากระทำสิ่งนี้ภายใต้การควบคุมสถานการณ์อย่างระมัดระวังแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง

          เบสต์ (Best. 1959 : 125) ให้ความหมายว่า การวิจัยเชิงทดลองเป็นการวิจัยที่มุ่งบรรยายและวิเคราะห์ในสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นภายใต้สภาพการณ์ การควบคุมอย่างระมัดระวัง

          วิลสัน (Wilson. 1952 : 40) ให้ความหมายว่า การวิจัยเชิงทดลอง คือ การวิจัยที่มีการจัด
ตัวแปรทั้งหมดให้อยู่ในสภาพคงที่ ยกเว้นตัวแปรตัวหนึ่งหรือหลายตัวที่ต้องการศึกษา และต้องการสังเกตผลที่จะเกิดขึ้นจากตัวแปรที่ต้องการศึกษานั้น

          เลวิน (Lewin. 1979 : 41) ให้ความหมายว่า  การวิจัยเชิงทดลองเป็นการวิจัยที่ใช้ตัดสินว่าการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตัวหนึ่งเป็นสาเหตุที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งหรือไม่ ภายใต้เงื่อนไขการทดลองที่จัดให้

          จากการศึกษาค้นคว้าดังกล่าว จึงอาจสรุปได้ว่าการวิจัยเชิงทดลองเป็นการวิจัยที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (cause and effect relationship) ระหว่างตัวแปร โดยผู้วิจัยสามารถควบคุมตัวแปรที่เป็นสาเหตุได้ คือ มีการควบคุมและจัดกระทำ (manipulation) กับ
ตัวแปรอิสระหรือสิ่งแทรกแซงที่สนใจศึกษา

คลิกอ่านรายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin