Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+

เลือกรูปแบบประเมินอย่างไรให้เหมาะสม

+

การจัดทำ ID-Plan เพื่อบริหารการเรียนการสอน

+ ข้อบกพร่องที่พบบ่อยในงานวิจัย
+ การวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
+

การออกแบบการวิจัย (Research Design)

+

การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)

+

การหาคุณภาพของแบบทดสอบ

+

หลักการวิเคราะห์วิจัย ( ผศ.ดร.อัครเดชย ไชยเพิ่ม)

+

หลักการวิจัย (รศ.ดร.ชุมพล วิเชียรศิลป์)

+

การวิจัยสถาบัน(Institutional Research)

อ่านทั้งหมด
+ แผนพัฒนาตนเอง PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายนิเทศการศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายบริหารการศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายบริหารสถานศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายการสอน PA
อ่านทั้งหมด
14 ก.ย. 53

การออกแบบการวิจัย (Research Design)

 

จากส่วนหนึ่งของหนังสือระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์:ดร.จำเริญ จิตรหลัง

การออกแบบการวิจัย

 

                  การออกแบบการวิจัย (Research Design) เป็นสิ่งที่จะช่วยนักวิจัยในการวางแผนกำหนดโครงสร้าง วิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้คำตอบจากการวิจัยชัดเจน เปรียบเสมือนแปลนบ้านหรือพิมพ์เขียวที่จะใช้ดำเนินการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยเชิงทดลอง ถ้าผู้วิจัยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องแบบการวิจัยครอบคลุมเท่าใด ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์ในการเลือกใช้หรือปรับออกแบบรายละเอียดองค์ประกอบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแบบการวิจัยและเหมาะสมกับสภาพการณ์ที่จะทำวิจัยได้อย่างสอดคล้องกันมากที่สุด อันจะทำให้ผลการวิจัยมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือและเป็นการวิจัยที่มีคุณภาพได้ต่อไป

 

ความหมายของแบบการวิจัย

 

                มีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับแบบการวิจัยไว้หลายท่าน ดังนี้

                ธีรวุฒิ เอกะกุล (2542 : 59) กล่าวว่า การออกแบบการวิจัยเป็นแผนการที่กำหนดไว้ของผู้วิจัย ที่แสดงถึงลักษณะวิธีการวิจัยเพื่อจะได้ดำเนินการเรื่องนั้น ๆ อย่างมีแบบแผน และสอดคล้องกับปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัยที่กำหนดไว้มากที่สุด

                นิศารัตน์  ศิลปเดช (2542 : 77) กล่าวว่า แบบการวิจัยเป็นรูปแบบกลยุทธ์โครงสร้างและแผนการวิจัยทั้งหมดที่ทำให้ผู้วิจัยมองเห็นแนวทางที่จะดำเนินงานอย่างชัดเจน สามารถดำเนินการวิจัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทุกขั้นตอนให้บรรลุวัตถุประสงค์

                เคอร์ลิงเจอร์ (Kerlinger, 1986 : 279)ให้ความหมายของแบบการวิจัยว่า หมายถึง แผนและโครงสร้างของการศึกษาที่ทำให้ได้คำตอบของปัญหาการวิจัย

                เคิร์ก (Kirk, 1995 : 1) กล่าวถึงแบบการวิจัยเชิงทดลองว่า  เป็นแผนในการกำหนดตัวอย่างเข้ารับเงื่อนไขการทดลอง และใช้สถิติที่เหมาะสม

                จากความหมายที่กล่าวมาสรุปได้ว่าแบบการวิจัยเป็นแผนโครงสร้างการวิจัยต่าง ๆ เช่น เกี่ยวกับวิธีการวิจัยกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่จะใช้ ฯลฯตามความเหมาะสมที่จะช่วย

 

คลิกอ่านรายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin