Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+

เลือกรูปแบบประเมินอย่างไรให้เหมาะสม

+

การจัดทำ ID-Plan เพื่อบริหารการเรียนการสอน

+ ข้อบกพร่องที่พบบ่อยในงานวิจัย
+ การวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
+

การออกแบบการวิจัย (Research Design)

+

การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)

+

การหาคุณภาพของแบบทดสอบ

+

หลักการวิเคราะห์วิจัย ( ผศ.ดร.อัครเดชย ไชยเพิ่ม)

+

หลักการวิจัย (รศ.ดร.ชุมพล วิเชียรศิลป์)

+

การวิจัยสถาบัน(Institutional Research)

อ่านทั้งหมด
+ แผนพัฒนาตนเอง PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายนิเทศการศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายบริหารการศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายบริหารสถานศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายการสอน PA
อ่านทั้งหมด
29 ต.ค. 53
ข้อบกพร่องที่พบบ่อยในงานวิจัย
 

        ประมวลความรู้เป็นเพาเวอร์พอยท์ประกอบการบรรยายของวิทยากรตามหลักสูตรพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประทศ(เป็นภูมิภาค) ตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

        ข้อบกพร่องที่พบบ่อยในงานวิจัย โดย ศ.ดร.สุวิมล  ว่องวานิช  (มสธ.)

        คลิกรรายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin