Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ บุคลิกภาพของครูไทย
+ การพัฒนาคุณลักษณะผู้นำ(ด้านวิชาการ)
+ พัฒนาคุณลักษณะผู้นำ(การบริหารจัดการ)
+

สรุปประเด็นจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา

+ คุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา
อ่านทั้งหมด
+ ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แก้ได้พัฒนาได้ (สุทัศน์ เอกา)
+ บ่อเกิดแห่งความดีงามทั้งปวง The arising of right view (สุทัศน์ เอกา)
+ Child Centered หรือ Learner Centered อีกสักครั้ง (สุทัศน์ เอกา)
+ การสร้างกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ Activity for learning (สุทัศน์ เอกา)
+ วิธีการ “สร้างปัญญาของผู้เรียน” (สุทัศน์ เอกา)
+

ทฤษฎี EF เพื่อการปฏิรูปการศึกษาไทย

+

รวมรูปแบบทฤษฎีการเรียนการสอน

+ จิตวิทยาการศึกษา
+

พหุปัญญาคืออะไร

+

การเรียนการสอนแบบ CAI

อ่านทั้งหมด
11 ม.ค. 54

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (..๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับการศึกษาปฐมวัย (-๕ ปี)

 

              (ร่าง) คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (..๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับการศึกษาปฐมวัย(-๕ ปี) ฉบับรับฟังความคิดเห็น

               สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า สมศ. ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ..๒๕๔๒ หมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามีฐานะเป็นองค์การมหาชนทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ

            สมศ. ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (.. ๒๕๔๔๒๕๔๘) ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพภายนอกโดยไม่มีการตัดสินผลการประเมิน แต่เป็นการประเมินเพื่อยืนยันสภาพจริงของสถานศึกษา ขณะเดียวกันถือเป็นการสร้างความเข้าใจกับสถานศึกษาเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (..๒๕๔๙๒๕๕๓) เป็นการประเมินตามวัตถุประสงค์ของ สมศ. ที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาของการจัดตั้งสำนักงานโดยให้นำผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง

ประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นเพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และ สมศ.จะประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(..๒๕๕๔๒๕๕๘) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยพิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ์ผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละสถานศึกษา

           ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในการเตรียมตัวเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย(-๕ ปี) สมศ.จึงได้จัดทำคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาปฐมวัย(-๕ ปี) ฉบับสถานศึกษา พ..๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมิน และเกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพของ สมศ. ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามสมศ.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะช่วยให้การประเมินคุณภาพภายนอกเป็นไปตามมาตรฐาน มีความถูกต้อง ตรงตามสภาพจริง ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินที่ สมศ. กำหนด

 

อ่านรายละเอียดตามไฟล์แนบ

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin