Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+

สรุปประเด็นจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา

+ คุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา
+

คู่มือปฏิบัติราชการของครู

+

คู่มือปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ

+

คู่มือประเมินสมรรถนะครู

อ่านทั้งหมด
+

ทฤษฎี EF เพื่อการปฏิรูปการศึกษาไทย

+

รวมรูปแบบทฤษฎีการเรียนการสอน

+ จิตวิทยาการศึกษา
+

พหุปัญญาคืออะไร

+

การเรียนการสอนแบบ CAI

+

เรียนการสอนแบบ 4 MAT

+

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน

+

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

+

การจัดการเรียนการสอนแบบ พัฒนาการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน

+

ทฤษฎีการเรียนรู้แนวConstructivism องค์ความรู้แนวคิดตามทฤษฎี

อ่านทั้งหมด
5 ส.ค. 54
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแล้ว มีจำนวน ๕ ด้าน ๑๑ มาตรฐาน ๕๑ ตัวบ่งชี้

รายละเอียดังแนบ...

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                Copyright. & Created by Mr.Borworn Taesarin