Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ทำไมต้องใช้ดินสอเบอร์ 2 ในการทำข้อสอบ
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 6
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 5
+ ความรู้ความสามารถทั่วไป 4
+

ความรู้ความสามารถทั่วไป 3

อ่านทั้งหมด
+ พิมพ์หนังสือราชการไทยอย่างไรให้ถูกต้อง 2
+ พิมพ์หนังสือราชการไทยอย่างไรให้ถูกต้อง 1
+

เลขานุการกับการใช้ตู้เก็บเอกสาร 

+

อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานสำหรับเลขานุการในอนาคต

+

รูปแบบสำนักงาน (office)

อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
+ 5วิธีเพิ่มเพิ่มพลังกาย พลังสมอง
+ นิสัยรักการอ่านแบบ วอร์เรน บัฟเฟตต์
+ 8 นิสัยแย่ๆ ที่ทำลายสมอง (ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ)
+ ทำอย่างไรคุณจึงจะสามารถจดจำสิ่งที่คุณเรียนรู้ได้มากถึง 90%
+ "ระบบพี่ดูแลน้อง" เคล็ดวิชาแอดมิชชั่นยกห้อง
อ่านทั้งหมด
21 ธ.ค. 52

หลักสูตรอบรมชุดวิชาชีพครูที่คุรุสภารับรอง

 

สาระสำคัญ

           มติคณะกรรมการคุรุสภา รับรองหลักสูตรฝึกบรมชุดวิชาชีพครู ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของหน่วยงานต่างๆ 15 หน่วยงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถาบันอุดมศึกษา  (ข้อมูล ณ 20 สิงหาคม 2552)

           ผู้ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกบรมชุดวิชาชีพครู ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพที่คุรุสภารับรอง สามารถสมัครเข้าอบรมตามวันเวลาและสถานที่ที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนดได้ (เข้าปสืบค้นดูที่เว็บไซต์ของสถาบันนั้นๆ)

           เมื่อผ่านการอบรม ได้วุฒิบัตร ถือได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน นำหลักฐานดังกล่าวประกอบการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพครูสายปฏิบัติการสอนได้ (กรณีผู้ที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา ) แต่ไม่ได้หมายความว่าวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรมดังกล่าวเป็นวุฒิทางครู

 

คลิกดูมาตรฐานวิชาชีพครู

http://www.sobkroo.com/detail_room_index.php?nid=93

 

คลิกดูคุณสมบัติขั้นตอนการขออนุญาตประกอบวิชาชีพครู

http://www.sobkroo.com/detail_room_index.php?nid=91

 

คำถาม-คำตอบ

1. คำถาม : .ใครเป็นผู้รับรองหลักสูตรฝึกบรมชุดวิชาชีพครู ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

   คำตอบ : คุรุสภาโดยคณะกรรมการคุรุสภา

2. คำถาม : มาตรฐานวิชาชีพครูมีกี่ด้าน

   คำตอบ : 3 ด้าน ได้แก่  มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงานและมาตรฐานด้านการปฏิบัติตน

   

คำถามคำตอบโดยบ้านสอบครู 21 ธันวาคม 2552

คลิกดูสถาบันหลักสูตรอบรมชุดวิชาชีพครูที่คุรุสภารับรองไฟล์ขาวมือ

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin