Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
+ หลักสูตรพัฒนาความรู้งานในหน้าที่ตามการกระจายอำนาจการศึกษาสำหรับผู้บริหาร
+ หลักสูตรพัฒนาความรู้ตามาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
+ หลักสูตรพัฒนาความรู้กฎหมายปกครอง บุคคล และการเงินสำหรับผู้บริหาร
+ หลักสูตรพัฒนาความรู้กฎหมายการศึกษาสำหรับครู ผู้บริหาร บุคลากรการศึกษา
อ่านทั้งหมด
+ ชุดเรียนรู้ด้วยตนเองพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารการศึกษา
+ การอบรมพัฒนา
+ ร้านขายอาหารกลางวัน
+ สถานที่จอดรถยนต์
+ รถโดยสารมาบ้านสอบครู
อ่านทั้งหมด
+ เทคนิคและวิธีการทำแผ่นพับแนะนำตัว
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2003 หรือเก่ากว่า
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2007 หรือใหม่กว่า
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2007
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2010
อ่านทั้งหมด
18 ส.ค. 58
หลักสูตรพัฒนาความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพสำหรับครูและบุคลากรสอน
 

ด้วยข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพการศึกษาเกี่ยวกับการสอน (ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์) ต้องมีมาตรฐานความรู้ฯตามคุรุสภากำหนด  และมีการพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามมาตรฐานฯ ประกอบกับหลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการและบุคลากรทำหน้าที่การสอน การนิเทศการศึกษา ส่วนใหญ่ได้กำหนดเนื้อหาฯสอดรับกับเนื้อหาตามมาตรฐานความรู้ที่คุรุสภากำหนด ดังนั้น ผู้ที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวจึงควรมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของตามาตรฐาน ความรู้ที่คุรุสภากำหนด

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นครู การพัฒนาวิชาชีพ ปรัชญาการศึกษา หลักการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม จิตวิทยาสำหรับครู หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และวิจัยการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศการศึกษา แผนและกิจกรรมการนิเทศ และคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

 • ครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรที่ทำหน้าที่สอน(ครูอัตราจ้าง พนักงานผู้ช่วยครู พนักงานราชการ)
 • ศึกษานิเทศก์
 • บุคคลทั่วไป และผู้ที่เตรียมสอบเข้าทำงานราชการสายการสอน(ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ ผู้ช่วยครู ครูผู้ช่วย) และครูที่เตรียมตัวสอบเปลี่ยนสายงานเป็นสายการนิเทศการศึกษา (ศึกษานิเทศก์)

ขอบข่ายเนื้อหา ประกอบด้วย 14 แผนการเรียนรู้ ดังนี้

วันแรกของการอบรม

 • ความเป็นครู
 • การพัฒนาวิชาชีพ
 • ปรัชญาการศึกษา
 • หลักการศึกษา
 • ภาษาและวัฒนธรรม
 • จิตวิทยาสำหรับครู
 • หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

วันที่สองของการอบรม

 • การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
 • การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และวิจัยการศึกษา
 • นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 • การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
 • การประกันคุณภาพการศึกษา
 • การนิเทศการศึกษา แผนและกิจกรรมการนิเทศ
 • คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ระยะเวลา (12 ชั่วโมง)

 • ใช้เวลาในการอบรม 1 ครั้ง จำนวน 2 วัน

สถานที่อบรม

 •  ห้องประชุมของสำนักงานบ้านสอบครู

รูปแบบการอบรม

 • การบรรยาย สรุปประเด็น ใช้สื่อเอกสาร เพาเวอร์พอยท์ วีดีทัศน์ ประกอบ
 • มีการทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และระหว่างเรียนในแต่ละแผนเรียนรู้

วิทยากร

 • วิทยากรบ้านสอบครู  นำโดย ดร.บวร  เทศารินทร์

ค่าลงทะเบียน

 • ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร จำนวน 2,000 บาท (ไม่รวมที่พัก และอาหารกลางวัน)

วิธีชำระค่าลงทะเบียน

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

 • อาหารว่างเช้า บ่าย ทุกวันของการอบรม
 • สื่อเอกสารพร้อมซอง ประกอบด้วย สมุดบันทึก ปากกา เอกสารชุดฝึกอบรม ชุดแบบทดสอบร้อมเฉลย ซีดีข้อมูล
 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin