Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
+ หลักสูตรพัฒนาความรู้งานในหน้าที่ตามการกระจายอำนาจการศึกษาสำหรับผู้บริหาร
+ หลักสูตรพัฒนาความรู้ตามาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
+ หลักสูตรพัฒนาความรู้กฎหมายปกครอง บุคคล และการเงินสำหรับผู้บริหาร
+ หลักสูตรพัฒนาความรู้กฎหมายการศึกษาสำหรับครู ผู้บริหาร บุคลากรการศึกษา
อ่านทั้งหมด
+ ชุดเรียนรู้ด้วยตนเองพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารการศึกษา
+ การอบรมพัฒนา
+ ร้านขายอาหารกลางวัน
+ สถานที่จอดรถยนต์
+ รถโดยสารมาบ้านสอบครู
อ่านทั้งหมด
+ เทคนิคและวิธีการทำแผ่นพับแนะนำตัว
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2003 หรือเก่ากว่า
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2007 หรือใหม่กว่า
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2007
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2010
อ่านทั้งหมด
18 ส.ค. 58
หลักสูตรพัฒนาความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพสำหรับผู้บริหาร
 

ด้วยข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพการศึกษาสายบริหาร (ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา) ต้องมีมาตรฐานความรู้ฯตามคุรุสภากำหนด  และมีการพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามมาตรฐานฯ ประกอบกับหลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งสายบริหาร ส่วนใหญ่ได้กำหนดเนื้อหาฯสอดรับกับเนื้อหาตามมาตรฐานความรู้ที่คุรุสภากำหนด ดังนั้น ผู้ที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวจึงควรมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของตามาตรฐาน ความรู้ที่คุรุสภากำหนด

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การพัฒนาวิชาชีพ  ความเป็นผู้นำทางวิชาการ การจัดการความรู้ กระบวนทัศน์ในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาและบริหารหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการบริหาร การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา กิจการและกิจกรรมนักเรียน การประสานสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น การประกันคุณภาพการศึกษา และคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

 • ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
 • บุคคลทั่วไป
 • ครู ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาที่เตรียมสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานเป็นผู้บริหารสถานศึกษา (รอง/ผอ.สถานศึกษา)หรือผู้บริหารการศึกษา ทุกสังกัด

ขอบข่ายเนื้อหา ประกอบด้วย 14 แผนการเรียนรู้ ดังนี้

วันแรกของการอบรม

 •   การพัฒนาวิชาชีพ
 •   ความเป็นผู้นำทางวิชาการ
 •   การจัดการความรู้
 •   กระบวนทัศน์ในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์
 •   การบริหารสถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา
 •   หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
 •   การพัฒนาและการบริหารหลักสูตร

วันที่สองของการอบรม

 •   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการบริหาร
 •   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 •   การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
 •   กิจการและกิจกรรมนักเรียน
 •   การประสานสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น
 •   การประกันคุณภาพการศึกษา
 •   คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ระยะเวลา (12 ชั่วโมง)

 • ใช้เวลาในการอบรม 1 ครั้ง จำนวน 2 วัน

สถานที่อบรม

 •  ห้องประชุมของสำนักงานบ้านสอบครู

รูปแบบการอบรม

 • การบรรยาย สรุปประเด็น ใช้สื่อเอกสาร เพาเวอร์พอยท์ วีดีทัศน์ ประกอบ
 • มีการทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และระหว่างเรียนในแต่ละแผนเรียนรู้

วิทยากร

 • วิทยากรบ้านสอบครู  นำโดย ดร.บวร  เทศารินทร์

ค่าลงทะเบียน

 • ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร จำนวน 2,000 บาท (ไม่รวมที่พัก และอาหารกลางวัน)

วิธีชำระค่าลงทะเบียน

 • อาหารว่างเช้า บ่าย ทุกวันของการอบรม
 • สื่อเอกสารพร้อมซอง ประกอบด้วย สมุดบันทึก ปากกา เอกสารชุดฝึกอบรม ชุดแบบทดสอบร้อมเฉลย ซีดีข้อมูล
 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin