Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
+ หลักสูตรพัฒนาความรู้งานในหน้าที่ตามการกระจายอำนาจการศึกษาสำหรับผู้บริหาร
+ หลักสูตรพัฒนาความรู้ตามาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
+ หลักสูตรพัฒนาความรู้กฎหมายปกครอง บุคคล และการเงินสำหรับผู้บริหาร
+ หลักสูตรพัฒนาความรู้กฎหมายการศึกษาสำหรับครู ผู้บริหาร บุคลากรการศึกษา
อ่านทั้งหมด
+ ชุดเรียนรู้ด้วยตนเองพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารการศึกษา
+ การอบรมพัฒนา
+ ร้านขายอาหารกลางวัน
+ สถานที่จอดรถยนต์
+ รถโดยสารมาบ้านสอบครู
อ่านทั้งหมด
+ เทคนิคและวิธีการทำแผ่นพับแนะนำตัว
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2003 หรือเก่ากว่า
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2007 หรือใหม่กว่า
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2007
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2010
อ่านทั้งหมด
18 ส.ค. 58
หลักสูตรพัฒนาความรู้กฎหมายปกครอง บุคคล และการเงินสำหรับผู้บริหาร
 


ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานทางการปกครอง ต้องปฎิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติทางการปกครอง และมีความรับผิดชอบต่อผลการกระทำที่เกิดขึ้น หากเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการปกครอง กฎหมายบุคคล และการเงินงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางการปกครอง ก็จะทำงานได้อย่างถูกต้อง เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อันจะลดการสุ่มเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครอง ศาลแพ่ง หรือ ศาลอาญาได้ ผู้บริหารฯจึงต้องพัฒนาตนเองในด้านนี้ ประกอบกับหลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งสายบริหาร ส่วนใหญ่ได้กำหนดเนื้อหาของกฎหมายทางการปกครองและที่เกี่ยวข้องเอาไว้ในหลัก สูตรสอบฯ ดังนั้น จึงควรมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของกฎหมายการปกครอง กฎหมายบุคคลและการเงินงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางการปกครอง

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายทางการปกครองและที่เกี่ยวข้อง กฎหมายบริหารงานบุคคล และกฎหมายการเงินและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการกระทำทางการปกครอง

 • บุคคลทั่วไป
 • ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
 • ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาที่เตรียมสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานเป็นผู้บริหารสถานศึกษา (รอง/ผอ.สถานศึกษา) หรือผู้บริหารการศึกษา ทุกสังกัด

ขอบข่ายเนื้อหา ประกอบด้วย 3 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้

วันแรกของการอบรม

กฎหมายทางการปกครองและที่เกี่ยวข้อง

 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
 • ประกาศ คำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 และกรณีศึกษาคดีทางการปกครอง
 • พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และกรณีศึกษา
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และกรณีศึกษา
 • ระเบียบการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
 • ระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

กฎหมายด้านบุคคลเฉพาะที่เกี่ยวกับการกระทำทางการปกครอง

 •  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ กฎ กคศ. หลักเกณฑ์วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางปกครอง 

วันที่สองของการอบรม

กฎหมายการเงินและงบประมาณเฉพาะที่เกี่ยวกับการกระทำทางการปกครอง

 • กฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงินและสินทรัพย์ของส่วนราชการ  
 • ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับงบประมาณและการเงิน
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
 • พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์จากที่ราชพัสดุ
 • ระเบียบ กฎหมาย หนังสือเวียนเกี่ยวกับเงินทดลองราชการ เงินค่ารักษาพยาบาล เงินค่าการศึกษาบุตร เงินค่าเช่าบ้าน
 • ระเบียบ กฎหมาย นังสือเวียนเกี่ยวกับเงินเดือน เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าจ้าง ค่าจ้างชั่วคราว สำหรับข้าราชการและบุคลากร และลูกจ้างชั่วคราว
 • ระเบียบ กฎหมาย หนังสือเวียนเกี่ยวกับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เงินรายได้สถานศึกษา เงินบริจาค เงินลูกเสือเนตรนารี เงินอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระเบียบ กฎหมาย หนังสือเวียนเกี่ยวกับการฝึกอบรม จัดงาน ประชุม และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ การเดินทางไปราชการ การปฏิบัติงานนอกเวลา เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
 • ระเบียบ กฎหมาย หนังสือเวียนเกี่ยวกับเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุน กบข. และบำเหน็จลูกจ้าง บำเหน็จตกทอด เงินทำขวัญ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
 • ระเบียบ กฎหมาย หนังสือเวียนเกี่ยวกับเงินค่าจ้างเหมา ค่าบริการและสถานที่

ระยะเวลา (12 ชั่วโมง)

 • ใช้เวลาในการอบรม 1 ครั้ง จำนวน 2 วัน

สถานที่อบรม

 •  ห้องประชุมของสำนักงานบ้านสอบครู

รูปแบบการอบรม

 • การบรรยาย สรุปประเด็น ใช้สื่อเอกสาร เพาเวอร์พอยท์ วีดีทัศน์ ประกอบ
 • มีการทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และระหว่างเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้

วิทยากร

 • วิทยากรบ้านสอบครู  นำโดย ดร.บวร  เทศารินทร์

 • ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร จำนวน 2,000 บาท (ไม่รวมที่พัก และอาหารกลางวัน)

วิธีชำระค่าลงทะเบียน

 • อาหารว่างเช้า บ่าย ทุกวันของการอบรม
 • สื่อเอกสารพร้อมซอง ประกอบด้วย สมุดบันทึก ปากกา เอกสารชุดฝึกอบรม ชุดแบบทดสอบร้อมเฉลย ซีดีข้อมูล
 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin