Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
+ หลักสูตรพัฒนาความรู้งานในหน้าที่ตามการกระจายอำนาจการศึกษาสำหรับผู้บริหาร
+ หลักสูตรพัฒนาความรู้ตามาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
+ หลักสูตรพัฒนาความรู้กฎหมายปกครอง บุคคล และการเงินสำหรับผู้บริหาร
+ หลักสูตรพัฒนาความรู้กฎหมายการศึกษาสำหรับครู ผู้บริหาร บุคลากรการศึกษา
อ่านทั้งหมด
+ ชุดเรียนรู้ด้วยตนเองพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารการศึกษา
+ การอบรมพัฒนา
+ ร้านขายอาหารกลางวัน
+ สถานที่จอดรถยนต์
+ รถโดยสารมาบ้านสอบครู
อ่านทั้งหมด
+ เทคนิคและวิธีการทำแผ่นพับแนะนำตัว
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2003 หรือเก่ากว่า
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2007 หรือใหม่กว่า
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2007
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2010
อ่านทั้งหมด
18 ส.ค. 58
หลักสูตรพัฒนาความรู้ตามาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 


ด้วยข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพการศึกษา (ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารหารศึกษา ศึกษานิเทศก์) ต้องมีมาตรฐานความรู้ฯตามคุรุสภากำหนด  นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อสายครู(ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ที่เป็นหลักสูตรใหม่) ต้องมีการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานฯเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู  บุคคลที่ไม่ได้จบสายครูหากจะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องเข้ารับการอบรม และหรือสอบผ่านมาตรฐานความรู้ตามที่คุรุสภากำหนด ประกอบกับหลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการและบุคลากรทำหน้าที่การสอน ส่วนใหญ่ได้กำหนดเนื้อหาฯสอดรับกับเนื้อหาตามมาตรฐานความรู้ที่คุรุสภากำหนด ดังนั้น ผู้ที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวจึงควรมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของตามาตรฐาน ความรู้ที่คุรุสภากำหนด จึงพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นครู ปรัชญาการศึกษา หลักการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม จิตวิทยาสำหรับครู  หลักสูตร  การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ ได้แก่

 • นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรด้านครู (ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์)
 • ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
 • บุคคลทั่วไปที่เตรียมตัวสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 • บุคคล ทั่วไปที่เตรียมตัวเพื่อสอบบรรจุหรือคัดเลือกเข้าทำงานราชการ เช่น ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูผู้ช่วย หรือตำแหนงอื่นที่เนื้อหาตรงกับหลักสูตรสอบ

ขอบข่ายเนื้อหา ประกอบด้วย 11 แผนการเรียนรู้ ดังนี้

วันแรกของการอบรม

 • แผนการเรียนรู้ที่ 1 ความเป็นครู
 • แผนการเรียนรู้ที่ 2 ปรัชญาการศึกษา หลักการศึกษา
 • แผนการเรียนรู้ที่ 3 ภาษาและวัฒนธรรม

วันที่สองของการอบรม

 • แผนการเรียนรู้ที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
 • แผนการเรียนรู้ที่ 5 หลักสูตร
 • แผนการเรียนรู้ที่ 6 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

วันที่สามของการอบรม

 • แผนการเรียนรู้ที่ 7 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 • แผนการเรียนรู้ที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 • แผนการเรียนรู้ที่ 9 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้

วันที่สี่ของการอบรม

 • แผนการเรียนรู้ที่ 10 การประกันคุณภาพการศึกษา
 • แผนการเรียนรู้ที่ 11 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ระยะเวลาการอบรม (24 ชั่วโมง)

 • ใช้เวลาในการอบรม 2 ครั้งๆละ 2 วันติดต่อกัน

สถานที่อบรม

 •  ห้องประชุมของสำนักงานบ้านสอบครู

รูปแบบการอบรม

 • การบรรยาย สรุปประเด็น ใช้สื่อเอกสาร เพาเวอร์พอยท์ วีดีทัศน์ ประกอบ
 • มีการทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และระหว่างเรียนในแต่ละแผนเรียนรู้

วิทยากร

 • วิทยากรบ้านสอบครู  นำโดย ดร.บวร  เทศารินทร์

ค่าลงทะเบียน

 • ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 2 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน รวม 4  วัน จำนวน 3,000 บาท (ไม่รวมที่พัก อาหารกลางวัน)
 • ค่าลงทะเบียน แยกเป็นครั้ง ๆ ครั้งละ 2 วัน รวม 1,500 บาท (ไม่รวมที่พัก อาหารกลางวัน)

วิธีชำระค่าลงทะเบียน

 • อาหารว่างเช้า บ่าย ทุกวันของการอบรม
 • สื่อเอกสารพร้อมซอง ประกอบด้วย สมุดบันทึก ปากกา เอกสารชุดฝึกอบรม ชุดแบบทดสอบร้อมเฉลย ซีดีข้อมูล
 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin