Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
+ หลักสูตรพัฒนาความรู้งานในหน้าที่ตามการกระจายอำนาจการศึกษาสำหรับผู้บริหาร
+ หลักสูตรพัฒนาความรู้ตามาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
+ หลักสูตรพัฒนาความรู้กฎหมายปกครอง บุคคล และการเงินสำหรับผู้บริหาร
+ หลักสูตรพัฒนาความรู้กฎหมายการศึกษาสำหรับครู ผู้บริหาร บุคลากรการศึกษา
อ่านทั้งหมด
+ ชุดเรียนรู้ด้วยตนเองพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารการศึกษา
+ การอบรมพัฒนา
+ ร้านขายอาหารกลางวัน
+ สถานที่จอดรถยนต์
+ รถโดยสารมาบ้านสอบครู
อ่านทั้งหมด
+ เทคนิคและวิธีการทำแผ่นพับแนะนำตัว
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2003 หรือเก่ากว่า
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2007 หรือใหม่กว่า
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2007
+ ทำโบรชัวร์ด้วย Ms Word 2010
อ่านทั้งหมด
18 ส.ค. 58
หลักสูตรพัฒนาความรู้งานในหน้าที่ตามการกระจายอำนาจการศึกษาสำหรับผู้บริหาร
 


สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการกระจายอำนาจในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป จากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการ ศึกษา พ.ศ.2550 และประกาศของผู้กระจายอำนาจนั้นๆ ให้เป็นผู้ดำเนินงาน บริหารและการจัดการศึกษาของหน่วยงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษา อันได้แก่คุณภาพผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจใน ประเด็นเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญในแต่ละงานนั้น ประกอบกับหลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งสายบริหาร ส่วนใหญ่ได้กำหนดเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ไว้ในหลักสูตรสอบฯ ดังนั้น จึงควรมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญของงานทั้ง 4 ด้านที่ได้รับการกระจายอำนาจ

 • ให้มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญของงานวิชาการ งานแผนและงบประมาณ งานบุคลากร และงานบริหารทั่วไปของสถานศึกษา
 • ให้มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญของงานวิชาการ งานแผนและงบประมาณ งานบุคลากร และงานบริหารทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา อื่น

 • ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
 • ครู ผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาที่เตรียมสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานเป็นผู้บริหารสถานศึกษา (รอง/ผอ.สถานศึกษา) หรือ ผู้บริหารการศึกษา ทุกสังกัด

ขอบข่ายเนื้อหา ประกอบด้วย  8 แผนการเรียนรู้ ดังนี้

 วันแรกของการอบรม

 • ด้านวิชาการ  ได้แก่ หลักสูตร การพัฒนาและบริหารหลักสูตรสถานศึกษา, การพัฒนากระบวนการเรียนรู้, การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้, การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา, การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา, งานกิจการนักเรียน การแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน, การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา, การวัดผลและประเมินผลการศึกษา, การนิเทศการศึกษา, และการส่งเสริม ประสานงานด้านวิชาการ
 • ด้านแผนและงบประมาณ ได้แก่ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ, การจัดทำแผนและคำขอตั้งและจัดสรรงบประมาณ, การวางแผน จัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปี, การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายงานงบประมาณ, การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ, การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา, การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา, การกำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที, การจัดหาพัสดุ,การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ, การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน, การเบิกเงินจากคลัง, การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน, การนำเงินส่งคลัง,การจัดทำบัญชีการเงิน, การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน และการจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน และการตรวจสอบภายใน

วันที่สองของการอบรม

 •  ด้านการบริหารงานบุคคล ได้แก่ การวางแผนอัตรากำลัง, การจัดสรรอัตรากำลัง, การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง, การเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน, การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน, การลาทุกประเภท, การประเมินผลการปฏิบัติงาน, การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ, การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน, การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ, การอุทธรณ์และการร้องทุกข์, การออกจากราชการ, การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ, การเสนอขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์, การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ,การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ, การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ, การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม, การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • ด้านการบริหารทั่วไป ได้แก่ การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา, การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร, การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน, การดำเนินงานธุรการ, การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม, การจัดทำสำมะโนผู้เรียน, การรับนักเรียน, การเสนอขอจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา, การประสานการจัดการศึกษา, การประชาสัมพันธ์, การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษา, งานประสานราชการ, การรายงานผลการปฏิบัติงาน, การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน

ระยะเวลา (12 ชั่วโมง)

 • ใช้เวลาในการอบรม 1 ครั้ง จำนวน 2 วัน

สถานที่อบรม

 •  ห้องประชุมของสำนักงานบ้านสอบครู

รูปแบบการอบรม

 • การบรรยาย สรุปประเด็น ใช้สื่อเอกสาร เพาเวอร์พอยท์ วีดีทัศน์ ประกอบ
 • มีการทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และระหว่างเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้

วิทยากร

 • วิทยากรบ้านสอบครู  นำโดย ดร.บวร  เทศารินทร์

 • ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร จำนวน 2,000 บาท (ไม่รวมที่พัก และอาหารกลางวัน)

วิธีชำระค่าลงทะเบียน

 • อาหารว่างเช้า บ่าย ทุกวันของการอบรม
 • สื่อเอกสารพร้อมซอง ประกอบด้วย สมุดบันทึก ปากกา เอกสารชุดฝึกอบรม ชุดแบบทดสอบร้อมเฉลย ซีดีข้อมูล
 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin