Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ ลองดูกฎหมาย(เวริด์)
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
+ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
+ รวมกฏหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน
+ รวมคำสั่งมอบอำนาจ
+ ตรวจสอบวุฒิที่ ก.คศ.รับรอง
+ กฎหมายไทย
+ ราชกิจจานุเบกษา
+ เครือข่ายกฎหมายมหาชน
อ่านทั้งหมด
28 มี.ค. 53

รวมกฎหมายการศึกษา 5 ( คำสั่ง หนังสือเวียน)

 

คำสั่ง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวมคำสั่งแต่งตั้ง มอบหมาย มอบอำนาจทั้งหมดของ สพฐ.

 

คำสั่งมอบอำนาจของ สพฐ.

คำสั่งมอบอำนาจให้ ผอ.สพท.

คำสั่งมอบอำนาจให้ ผอ.สถานศึกษา

คำสั่งมอบอำนาจให้ ผอ.สคศ.

คำสั่งแต่งตั้ง มอบหมาย มอบอำนาจใน สพฐ.

 

หนังสือเวียน

กรมบัญชีกลาง

:: ซักซ้อมความเข้าใจกรณีความรับผิดทางละเมิดที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวง

     การคลังตรวจสอบ(ว 49/2552)

:: การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่(ว 217/2551)

:: ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

:: แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

:: แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวนการสอบสวน

:: การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่มีผลมาจากการตรวจสอบของ สตง.

:: ซักซ้อมความเข้าใจกรณีเพลิงไหม้บ้านพักและอาคารสถานที่ของทางราชการ

:: แนวทางในการดำเนินการกับทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหายจากภัยธรรมชาติ

:: แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด กรณียานพาหนะเกิดอุบัติเหต

:: แนวปฏิบัติกรณีเจ้าหน้าที่ที่พักอยู่ในบ้านพักของทางราชการกระทำละเมิด

:: แนวปฏิบัติกรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดตาย

:: หารือการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

:: การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดให้กระทรวงการคลัง 

:: การอุทธรณ์คำสั่งตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

:: หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์ที่ต้องเรียกชดใช้ตามความรับผิดทางละเมิด

ลาศึกษาต่อ

:: การดำเนินคดีกับผู้ค้ำประกันสัญญาของข้าราชการที่ลาศึกษา ฝึกอบรม

:: การศึกษาฝึกอบรมฯ ณ ต่างประเทศ บางกรณีไม่ต้องค้ำประกัน(ว 410/2550)

:: แนวทางปฏิบัตเกี่ยวกับการตรวจสอบการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษาฯ(ว 42/2551)

:: หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญาชดใช้เงินกรณีรับทุนฯ(ว 83/2549)

งานคดี

:: ระยะเวลาการยื่นฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง(ว 67/2552)

:: กำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง(ว 21/2550)

:: การเพิกถอนคำสั่งให้ชำระค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษาศาลปกครอง(ว 97/2551)

:: การรายงานข้าราชการต้องหาคดีอาญา คดีแพ่ง คดีล้มละลาย

:: แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประนีประนอมยอมความในคดีแพ่ง

:: แนวทางการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง(ว 374/2551)

::

:: หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์ฎีกาคดีแพ่งและอุทธรณ์คดีปกครอง

:: แนวทางปฏิบัติในการรายงานผลการติดตามลูกหนี้ของส่วนราชการ

:: ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการบังคับคดีและสืบหาหลักทรัพย์ฯ

:: แนวทางปฏิบัติในการบังคับคดีและสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ฯ

:: แนวทางปฏิบัติในการผ่อนชำระหนี้กรณีผู้รับบำนาญรับเงิน ช.ค.บ.เกินสิทธิ

:: วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการอายัดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ เบี้ยหวัด บำนาญ(ว 29/2548)

ค่าเช่าบ้าน

:: ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือตอบข้อหารือเป็นแนวปฏิบัติในการพิจารณา

   การใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ

:: สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน(ว 94/2546)

:: คดีปกครองเกี่ยวกับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน 

:: สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ว 112/2548)

:: สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านกรณีย้ายตามคำร้องขอของตนเอง(ว 19/2549)

:: หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ

   พ.ศ.2551(106/2551)

 

อื่นๆ

:: การตรวจสอบผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

:: การเบิกเบี้ยประชุมกรรมการ

:: การอนุญาตให้ส่วนราชการเก็บเงินไว้ใช้จ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สิน(ว 503/48)

:: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปให้การในการสอบสวนกรณีทุจริต

:: อัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับ ป.ตรี

กฤษฎีกา

:: หารือการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

ก.ค.ศ.

:: กำหนดวันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปีฯ

:: การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง กรณีข้าราชการสังกัดต่างเขต

   พื้นที่การศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร่วมกัน

:: เปลี่ยนแปลงการเรียกชื่อตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

:: ข้าราชการครูถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

:: แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ซักซ้อมความเข้าใจการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

:: หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค. ปี 2544

:: หารืออำนาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.สพฐ.

สพฐ.

:: ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาสังกัด สพฐ.

:: วินัยและการรักษาวินัยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน

   ราชการ พ.ศ.2547

:: การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง กรณีข้าราชการสังกัดต่างเขต

   พื้นที่การศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร่วมกัน

:: การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย

:: การมอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติการไปราชการ

:: การช่วยราชการของข้าราชการครู

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin