Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
+

การพัฒนาระบบราชการไทย

+ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  Public Sector Management Quality Award (PMQA)
+

แผนผังเชิงกลยุทธ์ (Strategy Map).

+

รายนามนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย

+ ภาวะโลกร้อน (Global Warming)
+

หลักการแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(Sufficiency Economy)

+ แผนบริหารราชการแผ่นดินการจัดการสมัยใหม่
+ ผลกระทบการจัดการศึกษาของไทยใน 5 ปีข้างหน้า
+

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สพฐ.ปี 2552

อ่านทั้งหมด
+

เอกสารเกี่ยวกับสมรรถนะทางการบริหาร

+ สมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารการศึกษา
+ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในองค์กรทางการศึกษา
+ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง การเสริมสร้างกำลังใจและจิตสาธารณะ
+ การบริหารความเสี่ยงในองค์กรการศึกษา
อ่านทั้งหมด
+

คู่มือปฏิบัติราชการของครู

+

คู่มือปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ

+

คู่มือประเมินสมรรถนะครู

+

คุณธรรมของผู้บริหารการศึกษา

+

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง)

อ่านทั้งหมด
 
 

ก.ค.ศ. คลอด ปฏิทินสอบ ผอ.เขตพื้นที่ (18 เม.ย. 57)

ก.ค.ศ.ไฟเขียวปรับเกณฑ์แต่งตั้ง ผอ.สพท. (27 มี.ค. 57)

ก.ค.ศ. คลอดเกณฑ์คัด ผอเขต เร่งสรรหาโดยเร็ว (24 ก.พ. 57)

เตรียมประกาศปฏิทินสอบครูผู้ช่วย (13 ก.พ. 57)

คุรุสภาสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น (5 ก.พ. 57)

 
+

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้

+ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบ
+

จุลสารคำแนะนำสำหรับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการพัฒนาและรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558)

+ คำแนะนำสำหรับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการพัฒนาและรับรองมาตรฐานการศึกษา (รอบสาม)
+

การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

 
  อ่านทั้งหมด    
+

คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

+ คณะกรรมการ อนุกรรมการที่ดั้บเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557
+

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบอำนาจการจัดประชุมทางราชการให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติราชการแทน

+

ซ้อมความเข้าใจอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเยบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

+

หลักเกณฑ์การประเมินผลด้านการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปี 2557

 
  อ่านทั้งหมด   
+

ยกเลิกแนวปฏิบัติว่าด้วยการประทับตรา สพท.และการลงนามในกระดาษคำตอบในการสอบแข่งขันฯตำแหน่งครูผู้ช่วย

+

แนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย

+

แนวทางการใช้ดุลพินิจกำหนดระดับความผิดทางจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

+

การจัดบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา38ค (2)ลงกรอบอัตรากำลังใหม่

+ คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
 
  อ่านทั้งหมด   
+

ตารางแสดงอำนาจอนุญาตการลาข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามระเบียบว่าด้วยการลาข้าราชการ

+

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบอำนาจการลาตามระเบียบว่าด้วยการลาข้าราชการให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติราชการแทน

+

มาตรการในการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด (เพิ่มเติม) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

+

คู่มือดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก...

+

สพฐ.มอบอำนาจในการลงนามบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐกรณีเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทน

 
  อ่านทั้งหมด   
 
+

แผนปฏิบัติประจำปี 57 ศธ

+

ยุทธศาสตร์พัฒนาข้าราชการ

+

ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบราชการ

+

นโยบายรับนักเรียน 2557

+

8 นโยบาย รมว.ศธ.(จาตุรนต์)

+

นโยบายเรียนฟรี ปี 2556

+ กระทรวงศึกษาไทยใสสะอาด
+ จุดเน้นนโยบาย ศธ. ปี 2556
+

ผลการดำเนินงานศธ.ตามนโยบายรัฐบาล

+

แผนปฏิบัติการประจำปี 2556 สพฐ.

อ่านทั้งหมด   
   
 
+ กำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยม 21ใหม่ 
+ เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 6
+ การกำหนดแลเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
+ 7 (54) การปรับเงินเดือนของข้าราชการครู
+ พรฎ.การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉ.4) 2554
+

พรบ.เงินเดือน เงินตำแหน่งครูฯ(ฉ.2)2554

+ กกต.ประกาศแบ่ง 375 เขตเลือกตั้ง
+ รธน. ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.2) 2554
+ รธน.ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.1,2) 2554
+ ประกาศแบ่งส่วนราชการใน สพม.(ฉบับที่ 2)
+ ประกาศแบ่งส่วนราชการในสพป(ฉบับที่ 2)
+

ประกาศแบ่งส่วนราชการใน สพป.และ สพม.

+

ประกาศเขตพื้นที่ประถมและมัธยมศึกษา

+

พรบ.รบ.ข้าราชการครูฯ (ฉบับที่ 3) 2553

+

พรบ.รบ.บริหาร ก.ศึกษาธิการ (ฉ.2) 2553

อ่านทั้งหมด   
 
   
 
                                                                                                                Copyright. & Created by Mr.Borworn Taesarin