Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ เกี่ยวกับบ้านสอบครู
+ แผนที่เดินทางบ้านสอบครู
+ ห้องประชุมบ้านสอบครู
+ ที่ตั้งบ้านสอบครู
+ ก่อกำเนิดบ้านสอบครู
อ่านทั้งหมด
 
มาทักทายกันก่อน

              สวัสดีครับ.... สมาชิกบ้านสอบครู ผู้สนับสนุน และผู้เยี่ยมชมทุกท่าน ผมในฐานะผู้ดูแลบ้านหลังนี้ ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่ท่านได้ให้การสนับสนุน เข้าร่วมรอบรมสัมมนา แวะมาเยี่ยมชม หรือ ศึกษา ค้นคว้า ดาวน์โหลดข้อมูล รวมทั้งให้กำลังใจตลอดมา จนทำให้สอบครูดอทคอม www.sobkroo.com อยู่มาได้ มีอายุครบ 13 ปี และบัดนี้ย่างเข้าปีที่ 14 (ก่อตั้ง 12 สิงหาคม 2547) แล้ว 

             ในย่างก้าวที่สอง.... สอบครูมาพร้อมกับบ้านหลังใหม่ ให้ชื่อว่า  บ้านสอบครู เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคไอที ความเป็นสากลพลวัต และเตรียมตัวในการพัฒนาเป็นสถาบันวิชาการต่อไป แต่ยังคงยึดมั่นในเจตนารมณ์เดิม คือ การให้บริการการศึกษากับสมาชิกและผู้สนใจ ในรูปของคลังความรู้ออนไลน์ ซึ่งได้ปรับขยายฐานข้อมูลให้มีขนาดใหญ่ขึ้น กว้างขวาง คลอบคลุมมากขึ้น แต่ดูง่ายสบายตา ตัวหนังสือใหญ่ขึ้น และง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งจัดได้ว่าเป็น แหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งในยุคข้อมูลข่าวสาร โลกของการเปลี่ยนแปลงซึ่งแนวโน้มจะรุนแรง รวดเร็ว และมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ต่อสังคม เศรษฐกิจ การค้าขาย การสาธารณสุข วิทยาการ เทคโนโลยี หรือ ต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก และคงยากที่จะหลีกเลี่ยงได้  

             ด้วยมูลเหตุนี้ ...บ้านสอบครู จึงมีความมุ่งมั่นว่า ภายใน 5 -10 ปีข้างหน้า จะพัฒนาเป็นสถาบันวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลสู่วิชาชีพด้านครู โดยมีเป้าหมายพัฒนากลุ่มบุคคลผู้สนใจให้เข้าสู่วิชาชีพครูได้อย่างมั่นใจ ภาคภูมิใจ และกลุ่มผู้ที่ประกอบวิชาชีพครูอยู่แล้ว ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ศักยภาพตนเอง เพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ตำแหน่งที่ดีขึ้น พึงพอใจขึ้น มีวิทยฐานะสูงขึ้น มีความก้าวหน้าในสายวิชาชีพมากขึ้น บนแนวคิดที่ว่า บ้านสอบครู แหล่งเรียนรู้พัฒนาศักยภาพความเป็นครู  

             อย่างไรก็ตาม.....ความเป็น "สอบครู" ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร ตำรา คู่มือสอบออนไลน์ เพื่อใช้ในการเตรียมสอบเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆในสายวิชาชีพครู ได้แก่ ลูกจ้าง อัตราจ้างครูผู้สอน พนักงานราชการครูผู้สอน ครูผู้ช่วย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น หรือศึกษานิเทศก์ เป็นต้น อันจะทำให้สโลแกน บ้านสอบครู แหล่งเรียนรู้ เว็บเตรียมสอบ เป็นได้ เห็นจริง

            ในย่างก้าวที่สาม.... สอบครูได้ปรับบทบาทในส่วนของการอบรมพัฒนาเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มทักษะ สมรรถนะในการปฏิบัติสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน แทนหลักสูตรการติวข้อสอบ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการพัฒนาในการไปสรรสร้างงานในหน้าที่ด้านการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป เพิ่มความเป็นวิชาการมากขึ้นในลักษณะ Blog บทความวิชาการ แต่ยังคงเข้มข้นในการเป็น คลังความรู้ เอกสาร คู่มือและข้อสอบออนไลน์ ตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งเว็บนี้ตลอดไป  
          
             คำชี้แนะ... คำติชม ท่านสื่อสารผ่านระบบติดต่อเจ้าของบ้านที่หน้าเว็บ หรือทางอีเมล์ เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลต่อบ้านสอบครู ดังนั้นจึงขอเชิญชวน เพราะสิ่งนี้จะนำมาซึ่งการปรับปรุง แก้ไขพัฒนาการให้บริการที่ดีมีคุณภาพแก่มวลสมาชิกต่อไป

 

         ด้วยความปรารถนาดี

             บวร เทศารินทร์

             Mobile ; 081-879-6280

             Mail ; bawon@hotmail.com, baansobkroo@gmail.com 

             Line ID ;  081-879-6280

             FB ; บ้านสอบครู    ข้อสอบจากข่าว   

 
อ่านทั้งหมด  
 
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin