Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+

เลือกรูปแบบประเมินอย่างไรให้เหมาะสม

+

การจัดทำ ID-Plan เพื่อบริหารการเรียนการสอน

+ ข้อบกพร่องที่พบบ่อยในงานวิจัย
+ การวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
+

การออกแบบการวิจัย (Research Design)

อ่านทั้งหมด
+ แผนพัฒนาตนเอง PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายนิเทศการศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายบริหารการศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายบริหารสถานศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายการสอน PA
อ่านทั้งหมด
 
 
ข้อมูลสถิติการศึกษาไทย ปีการศึกษา 2556-2557
ผลงานกระทรวงศึกษาธิการรอบ 1 ปี (12 กันยายน 2557 - 12 กันยายน 2558)
คำขวัญวันเด็กปี 2559 “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”
ศธ.ทำโครงการของขวัญปีใหม่ 2559 ให้แก่ประชาชน
แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา
 
+ วิดีทัศน์อธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือ เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว.7 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
+ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือ เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว.7 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
+ คำอธิบายและตัวอย่างประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือ เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว.7 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
+ กรอบแนวทางการทดสอบความรู้ ความสามารถเชิงทฤษฎีและการประเมินประสบการณ์วิชาชีพ ตาม ว7/2558 หลัก เกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือ เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
+ ว7/2558 หลัก เกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือ เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
 
  อ่านทั้งหมด    
+

รายงานการวิจัยเรื่องค่าใช้จ่ายเอกชนทางการ ศึกษาของนักเรียนไทย (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)

+

รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) (นายอภิเชษฐ์  วันทา)

+

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชุด  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  สาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ทองคำ   ปัญญา)

+ รายงานการวิจัยคุรุสภา เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษซึ่งดำเนินการวิจัยโดย หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
+

รายงานการวิจัยคุรุสภา เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพครูการอาชีวศึกษาซึ่งดำเนินการวิจัยโดย หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 
  อ่านทั้งหมด   
 
+

แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการ

+

วิธีการเชิงระบบ ( System Approach )

+

จะตั้งชื่องานวิจัยอย่างไรดี (ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ)

+

การเขียนข้อเสนองานวิจัย(ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี) 

+

การนำแนวคิดนักวิชาการมาอ้างอิงผลงานวิชาการ(ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ)

อ่านทั้งหมด   
   
 
+ หอสมุด ม.แม่ฟ้าหลวง
+ หอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
+ หอสมุด ม.ธรรมศาสตร์
+ ห้องสมุดวิจัยสาธารณะ
+ การวิจัยดิจิทัล DRIC
+ เครือข่ายห้องสมุดไทย
+ งานวิจัยจุฬาลงกรณ์ฯ
+ ฐานขอมูลวิทยานิพนธ์
+ ฐานข้อมูลงานวิจัย
+ ครูสอนดี
+ ครูมานิตครูหัวใจICT
+ ครูทูบแชนนอล
+ ห้องสมุดประเทศไทย
+ ม.บูรพา
+ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
อ่านทั้งหมด   
 
   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin