Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+

เลือกรูปแบบประเมินอย่างไรให้เหมาะสม

+

การจัดทำ ID-Plan เพื่อบริหารการเรียนการสอน

+ ข้อบกพร่องที่พบบ่อยในงานวิจัย
+ การวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
+

การออกแบบการวิจัย (Research Design)

อ่านทั้งหมด
+ แผ่นพับหลักสูตรอบรม 8
+

แผ่นพับหลักสูตรอบรม 7

+

แผ่นพับหลักสูตรอบรม 6

+

แผ่นพับหลักสูตรอบรม 5

+

แผ่นพับหลักสูตรอบรม 4

อ่านทั้งหมด
 
 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดวิชาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2).. 2558
เกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะครูฯตามข้อตกลง
คสช.มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ
ให้กรรมการ เลขาฯ คุรุสภา สกสค. กรรมการในองค์การค้า สกสค.และผอ.องค์การค้าของ สกสค.หยุดทำหน้าที่
 
+

7/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือ เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน

+

การรับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป จำนวน 79 รางวัล

+ การรับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป จำนวน ๗๙ รางวัล โดย ก.ค.ศ.
+

15 (54) การรับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (เพิ่มเติม)

+ ก.ค.ศ.เผย48รางวัลระดับชาติ ยื่นขอ'วิทยฐานะเชิงประจักษ์
 
  อ่านทั้งหมด    
+

รายงานการวิจัยเรื่องค่าใช้จ่ายเอกชนทางการ ศึกษาของนักเรียนไทย (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)

+

รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) (นายอภิเชษฐ์  วันทา)

+

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชุด  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  สาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ทองคำ   ปัญญา)

+ รายงานการวิจัยคุรุสภา เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษซึ่งดำเนินการวิจัยโดย หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
+

รายงานการวิจัยคุรุสภา เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพครูการอาชีวศึกษาซึ่งดำเนินการวิจัยโดย หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 
  อ่านทั้งหมด   
 
+

แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการ

+

วิธีการเชิงระบบ ( System Approach )

+

จะตั้งชื่องานวิจัยอย่างไรดี (ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ)

+

การเขียนข้อเสนองานวิจัย(ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี) 

+

การนำแนวคิดนักวิชาการมาอ้างอิงผลงานวิชาการ(ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ)

อ่านทั้งหมด   
   
 
+ ฐานขอมูลวิทยานิพนธ์
+ ฐานข้อมูลงานวิจัย
+ ครูสอนดี
+ ครูมานิตครูหัวใจICT
+ ครูทูบแชนนอล
+ ห้องสมุดประเทศไทย
+ ม.บูรพา
+ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
+ ม.มหิดล
+ ม.รภ.จันทรเกษม
+ ม.รภ.สวนดุสิต
+ ม.รภ.เพชรบุรี
+ ม.รภ.กาญจนบุรี
+ ม.รภ.นครปฐม
+ ม.รภ.สุราษฏร์ธานี
อ่านทั้งหมด   
 
   
 
                                                                                                                Copyright. & Created by Mr.Borworn Taesarin