Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ หมายรับสั่ง  กำหนดการ หมายกำหนดการใช้ต่างกันอย่างไร
+ ภาษาแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
+

ตัวหนังสือไทย

+ ความสามารถด้านภาษาไทย
+ ความสามารถด้านภาษาไทย
อ่านทั้งหมด
+

 ความสามารถด้านตัวเลข

+ ข้อสอบวัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์
+ ข้อสอบวัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์
+ ความสามารถด้านตัวเลข
+ คณิตไม่ยากอย่างที่คิด
อ่านทั้งหมด
+ ความสามารถด้านเหตุผล
+

ทดสอบทางวิชาการเหตุผล

+

ความสามารถพหุปัญญา

+

องค์ประกอบด้านสติปัญญา IQ (Intelligent Quotient

+ ความสามารถด้านเหตุผล
อ่านทั้งหมด
+

สรุปประเด็นจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา

+ คุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา
+

คู่มือปฏิบัติราชการของครู

+

คู่มือปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ

+

คู่มือประเมินสมรรถนะครู

อ่านทั้งหมด
+

ทฤษฎี EF เพื่อการปฏิรูปการศึกษาไทย

+

รวมรูปแบบทฤษฎีการเรียนการสอน

+ จิตวิทยาการศึกษา
+

พหุปัญญาคืออะไร

+

การเรียนการสอนแบบ CAI

อ่านทั้งหมด
 
 
ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ การย้ายข้าราชการครู สพฐ.ใหม่
รธน.ชั่วคราว' แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.1 พ.ศ. 2558
สพฐ. แจกคูปองพัฒนาครู 4 กลุ่มสาระเรียนรู้
การกำหนดวัน-วิชาในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดวิชาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
 
+

แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติ่มในหลักสูตรแกนกลางฯ 51

+

รวมเอกสารและบทความด้านวิชาการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล

+

แนวทางการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ที่ประสบผลสำเร็จเป็นประจักษ์

+

แนวทางการการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544

+

การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานการเรียนรู้

+

หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  

+

คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 (สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี)

+

บัญชีคำพื้นฐานที่ใช้สอนภาษาไทยช่วงชั้นที่ 1(ป.1-3)

+

คู่มือพัฒนาหลักสูตรและการสอน

+

การออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

 
  อ่านทั้งหมด    
+

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการสู่การปฏิบัติ

+

คู่มือการแนะแนว

+

คู่มือการจัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนคิดสู่ห้องเรียน 40 กิจกรรมนำสู่การคิด

+

รวมเอกสารบทความด้านวิชาการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านกิจกรรพัฒนาผู้เรียน

+

แนะแนวหลักในการปฏิบัติต่อลูกวัย 0-3 ปี ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก

+

แนวทางการนำจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ สพฐ.สู่การปฏิบัติ

+

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนหลักสูตรสำหรับวิทยากร ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ผู้บริหาร เครือข่ายผู้ปกครอง

+

ลักษณะของนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้

+

รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จ

+

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

 
  อ่านทั้งหมด   
+ หนังสือเส้นทางสู่ครูผู้ช่วย(คู่มือปฏิบัติงานครูผู้ช่วย)
+ ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ สพฐ. พ.. 2552
+

คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ

+

การพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการ

+

สมุดบันทึกความดี

+

แฟ้มพัฒนางานครู (Teacher Portfolio)

+ ฐานข้อมูลใช้สำหรับเตรียมสอบบครูผู้ช่วยฯ 
+

แหล่งเรียนรู้ฐานข้อมูลสืบค้นวิชาเอกปฐมวัยและประถมศึกษา(เตรียมสอบครูผู้ช่วย)  

+

แหล่งเรียนรู้ฐานข้อมูลสืบค้นวิชาเอกคหกรรมและโภชนาการ(เตรียมสอบครูผู้ช่วย)  

+

แหล่งเรียนรู้ฐานข้อมูลสืบค้นวิชาเอกเกษตรฯ(เตรียมสอบครูผู้ช่วย)  

 
  อ่านทั้งหมด   
 
+ การประสานส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
+

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่ฉบับแรก-ฉบับ พ.ศ. 2540

+

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

+

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ พ.ศ. 2554

+ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
+ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
+ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
+ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
+

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

+ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
+ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
+ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
+ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542
+ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549

+

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อ่านทั้งหมด   
   
 
+ หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
+

การพัฒนาระบบราชการไทย

+ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  Public Sector Management Quality Award (PMQA)
+

แผนผังเชิงกลยุทธ์ (Strategy Map).

+

รายนามนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย

+ ภาวะโลกร้อน (Global Warming)
+

หลักการแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(Sufficiency Economy)

+ แผนบริหารราชการแผ่นดินการจัดการสมัยใหม่
+ ผลกระทบการจัดการศึกษาของไทยใน 5 ปีข้างหน้า
+

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สพฐ.ปี 2552

อ่านทั้งหมด   
 
   
 
                                                                                                                Copyright. & Created by Mr.Borworn Taesarin